- 6 - Verhuur van het V.V.V.- gebouwtje aan de Stichting Verkeershuisgevestigd te Soest26 Jun 53 82 Verlenging van de huur overeenkomst met de Stichting Openluchtthea ter21 Jul 53 91 Verhuur van een terrein aan de Birkstraat aan de Mixed Hockeyclub25 Aug 53 110 Verpachting perceel grond nabij de Julianalaan aan W.Benschop.25 Aug 53 110 Huur en verhuur perceel grond nabij Wieksloterweg t.b.v. de S.V.V."Hees"25 Aug 53 110 Regeling van de verhuur van nieuw gebouwde ge- meentewoningen30 Oct 53 141/142 Verlaging van de huurprijs der woning Vredehofstraat 2530 Oct 53 142 Verhuur perceel Steen hof f straat 65 aan de ge meentesecretaris voor de prijs van ƒ.62,p.m50 Oct 53 145 Wijziging van de verhuur- besluiten betr. de ge- mee ntewoning en aan de Schaepmanstraat en de Gen.Spoorstraat30 Nov 53 159 Regeling van de verhuur van nieuw gebouwde ge- meentewoningen30 Nov 5 3 159 Verpachting van grond aan diverse personen geduren de 1954 18 Dec 53 163/164 Bestemming opstallen na afloop pachttermijn18 Dec 53 163/164 Delegatie van de bevoegd heid tot verhuring en verpachting van gemeente gronden18 Dec 53 164 GEBRUIK VAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN -2.07.351.34 Beschikbaarstellen stukje grond aan de Lt.Koppen laan aan de Vrijwillige Brandweer te Soesterberg zulks voor het drogen der slangen30 Nov 53 148 FINANCIËN. -2.07.352 Oninvorderbaarverklaring van diverse posten beho rende tot de dienst 1952. 26 Jun 53 81 BEGROTINGEN. -2.07.352.1 1 Wijziging der begroting 195226 Jun 53 81

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 12