20 Maart 1953 37» de gemeente geen winst zal opleveren. Er zal we 1 geld bij moeten De nuchterheid gebiedt ons onder het oog te zien, dat de ex ploitatie wel wat zal koste, maar het is een zeer belangrijk punt voor de volksgezondheid, die de gemeente heeft te behar tigen» Daarom zijn B&W tot de conclusie gekomen, dat een bedrag van 75»000, of eigenlijk van ƒ.73.000,voor het gehele geval zoals het er staat en reilt en zeilt, een heel redelijke overnameprijs is. In de loop der jaren zal er wat geld bij moeten, maar de gemeente komt dan toch op een goedkope manier aan een slachthuis. De heer KRUIJFF acht hetgeen de Voorzitter heeft gezegd zeer leerzaam. De Raad had dat eigenlijk uit de stukken moeten zien. Het is niet sprekers bedoeling geweest de machines tegen de boekwaarde over te nemen, maar het zou nuttig zijn geweest, indien de Raad ware ingelicht over de staat van de machines. Het is mogelijk, dat het slachthuis jaren lang zonder grote onkosten aan de machines kan draaien, maar het is ook mogelijk, dat er machines tussen zitten, die op de laatste beentjes lopen. Het taxatierapport is niet aan de Raad overgelegd. Van de Voorzitter neemt spreker onmiddellijk aan, dat er ver nieuwingen en verbeteringen zijn aangebracht, maar uit de stuk ken heeft de Raad dit niet kunnen zien. Sprekers oordeel was gebaseerd op de stukken en hij betreurt het, dat de Raad zo slecht wordt voorgelicht in een zo belangrijke kwestie. De VOORZITTER erkent, dat de toelichting zeer summier en kort is geweest. Mevrouw BUNGENER-Odinot acht het argument van de volks gezondheid zeer belangrijk» Er was grote beroering onder de slagers en er is sprake van geweest, dat zij in een andere gemeente zouden slachten» Dit houdt in, dat het vlees vervoerd moet worden, hetgeen bij warm weer bezwaarlijk is, terwijl het ook kosten medebrengt. Het verheugt spreekster ten zeerste, dat de gemeente het slachthuis in eigen handen neemt. De heer A.P. HILHORSÏW Kent IJ ook de motieven voor de beroering onder de slagers? Die was een gevolg van de door de Raad vastgestelde tarieven, maar niet van het slachthuis» De wethouder VAR DEN AREND zegt in antwoord aan de heer Kruijff, dat uit de stukken inderdaad niet blijkt wat er de laatste jaren aan de machines is gebeurd, maar dat B&W weten, dat er geregeld voorzieningen worden getroffen om de machine rieën in goede staat te houden, zodat zij, wanneer de gemeente het slachthuis overneemt, prima in orde zijn. Naar de indruk van de inspecteur van de volksgezondheid zullen er juist aan de machines weinig kosten zijn. De VOORZITTER deelt mede, dat volgens de statuten van de naamloze vennootschap de aandelen uitsluitend eigendom mogen zijn van slagers. Alvorens de gemeente aandelen kan overnemen, moeten daarom de statuten worden gewijzigd; de naamloze ven nootschap heeft daartoe besloten, maar daarop is nog niet de koninklijke goedkeuring verkregen. Het besluit wordt dus ge nomen behoudens de koninklijke goedkeuring op de wijziging van de statuten. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 130