20 Maart 1953 38. Het besluit wordt dus genomen behoudens de koninklijke goed keuring op de wijziging van de statuten. Het voorstel van B&W wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 38. Vaststelling van een besluit tot regeling van kindertoela ge van gemeentepersoneel op arbeidscontract IV-267/1280) De heer SCHAAFSMA vraagt;, of de Commissie voor Sociale Aangelegenheden is gehoord. De VOORZITTER neemt aan, dat de heer Schaafsma het ge organiseerd overleg bedoelt en deelt mede, dat dit de zaak behandeld heeft. Het voorstel wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 39» Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen: a. tot aankoop van stroken grond ter verbreding van de Middelwijkstraat (V-1279). Het voorgestelde besluit wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming genomen. b. tot aankoop van een strook grond, gelegen aan de Van Beuningenlaan van W. van der Leek (V-1290). c. tot aankoop van een perceel grond nabij het Raadhuis van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (V—1236; zie raadsstuk ken d.d. 23 Febr. 1953). d. tot verkoop van een perceel grond gelegen aan de Talma- laan, hoek Pieter de Hooghlaan aan de Stichting Konin gin Émma-Huishoudschool te Soest. De punten 39 b-d worden aangehouden. e. tot verkoop van het grasgewas op de bermen van enige wegen in 1953 (V-1244). f. voorstel tot onteigening van gronden ten behoeve van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. (V-247/1222; zie raadsstukken d.d. 23 Februari 1953). De sub e en f voorgestelde besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming genomen. g. tot regeling van de verhuur van eerder in erfpacht uit gegeven woningen (V-1205). De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat het huurbe drag moet worden gewijzigd. Volgens de erfpachtsvoorwaarden van 1923 is de grond met opstallen eigendom van de gemeente en juridisch zou zij gerechtigd zijn de huur te verhogen, maar eerst moet worden nagegaan, of het eigendomsrecht van de gemeente moreel wel geheel is te aanvaarden. Het is na melijk gebleken, dat sommige opstallen door een vroegere erfpachter zijn gebouwd. Daarom stellen B&W voor de woningen - althans gedurende het jaar 1953 - te verhuren tegen het bedrag van de vroegere erfpachtscanon, waarmede de Commis sie G-rondbedrijf en de Financiële Commissie accoord gaan. Hierna wordt het gewijzigde besluit zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 40. Belastingreclames. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig hetgeen B&W hebben voorgesteld. 41Benoeming van een Gemeentesecretaris ter voorziening in de ontstane vacature met aanbeveling van B&W (lV-271). De Voorzitter doet, te 21.25 uur, de vergadering overgaan in een met gesloten deuren. - Na -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 132