20 Maart 1953 39. Ba heropening van de openbare vergadering, te 22.05 uur, verzoekt de Voorzitter mevrouw Van der Swan-de Kiewit en de heer Kruijff met hem het stembureau te vormen. Ingeleverd worden 19 biljetten, waarvan twee van on waarde. Uitgebracht zijn 10 stemmen op de heer J.J.J.M. Pesten en 7 stemmen op de heer P.C. Groot, zodat de heer Pesten is benoemd. De VOORZITTER stelt voor de benoeming van de heer Pesten te doen ingaan op 1 Juni 1953. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De VOORZITTER stelt vervolgens voor het in de vorige ver gadering verleende eervol ontslag aan de heer J.G.A. Baten burg als Gemeentesecretaris te doen ingaan op 1 Juni 1953. Ook dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. Daarop sluit de Voorzitter, te 22.10 uur, de vergadering. Aldas vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 28 Mei 1953 De Secretaris de Voorzitter TUrr-i «V T?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 134