Nr3 - 20 April 1953 40. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Maandag 20 April 1953., des namiddags te 7o15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, Mevrouw Th.J. Bungener-OdinotH.JSClemensTDorresteijn, K. de Haan, R. Hilhorst, G.Kruijff, Mevrouw S.G. Landweer-de Visser, Mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, C.J. Schaddelee, V/.Schimmel, Mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van ïïely, A.A. van Winden, W.G. van Zadelhoff en JDL.Zoetelief Afwezig met kennisgeving de leden: A.P.Hilhorst en J.W. Ooms, die als raadslid heeft bedankt. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. De wethouder VAN DEN AREND legt met betrekking tot de secretaris-benoeming de volgende verklaring af: "Met volle handhaving van zijn overtuiging, dat onderge tekende van meet af aan bedoelde een benoeming van de heer G-root te bewerkstelligen, betreurt hij het, dat in het College van B&W misverstand is ontstaan, doordat hij blijkbaar onvol doende zijn standpunt heeft duidelijk gemaakt. Daarnaast had hij ook in de raadsvergadering zijn standpunt nader dienen toe te lichten 42. Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 23 Februari 1953» De notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 43o Ingekomen stukken. a. Rapport van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan ciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten be treffende kasopneming en contröle van de administratie over het 1e kwartaal 1953 van het G-asbedrijf. b. Schrijven van J.J.J.M. Festen, inhoudende de mededeling, dat hij zijn benoeming tot gemeentesecretaris aanvaardt. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisgeving. c. Kennisgeving van de heer J.W. Ooms d.d. 11 April 1953? inhoudende ontslagname als lid van de gemeenteraad. De heer CLEMENS zegt, dat het ontslag nemen van de heer Ooms is gekomen als een donderslag bij heldere hemel. Hem kennende is spreker er van overtuigd, dat de heer Ooms dit ontslag heeft genomen na zeer rijp beraad. De heer Ooms heeft zich doen kennen als een bekwaam, een principieel raadslid. De overige leden van de Raad hebben steeds onder de prettig ste omstandigheden met het samengewerkt en zullen hem dankbaar blijven gedenken. Spreker heeft met de heer Ooms in verschillende commis sies gezeten en hem, steeds met waardering van ieders stand punt, leren hoogachten. Spreker zal hem dan ook de waardering blijven toedragen, die hij hem steeds heeft toegedragen. - Misschien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 136