20 April 1953 Misschien, zegt spreker, worden deze woorden van waar dering van bepaalde zijde verkeerd geïnterpreteerd of worden deze woorden uit mijn mond de heer Ooms kwalijk genomen. Spre ker heeft echter gemeend, gezien de samenwerking met de heer Ooms, hem deze hulde niet te moeten onthouden. De heer SCHAAFSMA sluit zich aan bij de woorden van waardering van de heer Clemens. Ook hij betreurt het ten zeerste, dat de Raad met de heer Ooms een kundig en be trouwbaar raadslid verliest. Hij hoopt, dat de heer Ooms van deze stap nimmer spijt zal hebben en dat het hem ook in de toekomst gegeven moge zijn, zijn krachten en talenten te wijden aan het algemeen welzijn, zoals hij het in de Raad heeft gedaan. De VOORZITTER vindt het jammer, dat de heer Ooms niet aanwezig is; anders zou hij hem persoonlijk hebben bedankt voor het vele werk, dat hij als raadslid in het belang van de gemeente heeft verricht. Direct na de bevrijding is de heer Ooms lid geworden van de noodgemeenteraad en ver volgens tot lid van de normale Raad gekozen. Hoewel zijn normale werk geheel ligt buiten het kader van het werk in een Raad, heeft hij zich steeds met grote ambitie op het raadslidmaatschap geworpen en uit hetgeen door hem in de Raad werd gezegd, bleek steeds, dat hij met grote zorg de aan de orde zijnde materie had bestudeerd. Persoonlijk heeft spreker prettige herinneringen aan het raadslidmaatschap van de heer Ooms, die steeds getracht heeft de goede toon in deze vergadering te handhaven. De mededeling wordt vervolgens aangenomen voor kennis geving d. Schrijven van het Hoofd van het B.A.B.O.V. te Amsterdam, verzoekende onttrekking van enige wegen, gelegen op het huidige vliegveld te Soesterberg, welk schrijven ingevolge de Wegenwet bereids in behandeling is genomen. Dit schrijven wordt in handen gesteld van B&W om prae-advies 44» Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde raads lid, de heer P. Boer, ter vervulling van de plaats, welke opengevallen is wegens het bedanken van de heer J.W. Ooms» De VOORZITTER verzoekt de heren Clemens, Kruijff en Schaafsma de commissie tevormen voor het onderzoek van de geloofsbrief en schorst de vergadering, teneinde de commis sie in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te ver richten. Ha heropening der vergadering deelt de heer SCHAAFSMA mede, dat de commissie de geloofsbrief heeft onderzocht en alles in orde heeft bevonden. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de heer Boer toe te laten als lid van de Raad. 45. Crediet-aanvrage voor het aanbrengen van een riolering in de Torenstraat (1-282). De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de heden ochtend gehouden openbare aanbesteding dermate gunstig is verlopen, dat met een crediet van 25.000,kan worden volstaan. - Aangezien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 138