20 April 1953 42. Aangezien de Rijkswaterstaat nog niet gereed is met de grondaf- standen en de baan, waarin de riolering moet worden gelegd, vragen B&W bovendien nog een crediet van ƒ.8.000,dat alleen zal worden besteed, wanneer de zekerheid bestaat, dat het weer van het Rijk terugkomt. Re heer SCHAAPSMA vraagt, of het werk aan de laagste in schrijver is gegund en of het College enige kijk heeft op de oorzaken van het verschil tussen de raming van ƒ.33.000,en het bedrag van ƒ.25.000, waarvoor, naar hij veronderstelt, de laagste inschrijver heeft ingeschreven. Re wethouder VAR ZARELHOFR wijst er op, dat de gunning eerst kan plaatshebben, nadat de Raad heeft besloten het cre diet toe te staan en dit besluit door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Re lage inschrijving is hedenochtend door Gemeente werken gecontroleerd, omdat aanvankelijk aan een fout is ge dacht, maar de aannemer heeft beweerd, dat hij het werk voor dit bedrag kan klaar maken. Re VOORZITTER deelt mede, dat Waterstaat zal beginnen met het aanleggen van de voetpaden in de Torenstraat en pas daar na met de hoofdrijbaan. Getracht zal worden de uitvoering zoda nig te doen plaatshebben, dat het verkeer doorgang kan vinden. Spreker stelt voor het adres van de belanghebbenden dienover eenkomstig te beantwoorden. Rit voorstel van de Voorzitter en ook het voorstel van B&W worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 46. Voorstel tot verlenging van de termijn, binnen welke een be slissing moet worden genomen op het verzoek van H.L. Labberton en H.A.A. van Nievelt om weg No. 35, voorkomende op de wegen legger, aan het openbaar verkeer te onttrekken (1-284). Rit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 47. Voorstel tot verhoging van de subsidie aan de kleuterscholen voor het jaar 1953 (1-283). Mevrouw BUNGENER-Odinot juicht de subsidieverhoging voor het kleuteronderwijs, en niet voor het schoonhouden van de scholen, van harte toe. Re subsidie komt niet ten goede aan de schoolbesturen, omdat de onderwijskrachten in het bezit van de akte A of B een hogere vergoeding zullen moeten ontvangen, maar uiteindelijk komt het wel aan het onderwijs ten goede. Wanneer een school niet uitkomt met de subsidie van ƒ.25, per leerling, zal in deze toestand door dit voorstel echter geen verandering komen. Spreekster vraagt, of hetgeen hier wordt voorgesteld niet aan alle scholen kan worden gegeven, omdat anders het euvel blijft bestaan, dat de schoolbesturen niet kunnen rondkomen. Re heer VAN WELY deelt mede in de Onderwijscommissie tegen dit voorstel te hebben geageerd. Re redactie van het stuk is ook niet helemaal zuiver .Wanneer daarin bij voorbeeld staat dat de vergoeding aan de besturen wegens aktebezit met 100^ wordt verhoogd, leest spreker daaruit, dat wanneer nu ƒ.200, voor het bezit van een akte wordt gegeven, later ƒ.400,zal worden gegeven. Indertijd heeft spreker voorgesteld het sub sidie van ƒ.25,te verhogen tot ƒ.30,-- en de gemeente toe zicht te laten uitoefenen op het schoonhouden van de scholen. Ran zouden de scholen meer leermiddelen en speelmateriaal kun nen kopen of andere hoog nodige uitgaven kunnen doen. Uit het door verschillende kleuterscholen ingezonden stuk blijkt duide- - lijk, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 140