20 April 1953 43 lijk, dat die kleuterscholen alle in zeer behoeftige omstan digheden verkeren, zodat zij niet in staat zijn goed kleuter onderwijs té geven» In een van de vorige vergaderingen heeft spreker gedacht, dat er kleuterscholen waren, die zich goed konden bedruipen, maar uit het ingezonden stuk is hem iets anders gebleken. Hij vindt het goed, dat het aktebezit wordt beloond, maar vindt het jammer, dat die kleuterscholen in de modder blijven zitten, waar de leer krachten niet in het bezit zijn van de akte A of B. Spreker handhaaft het vroeger door hem ingediende voor stel, dat is verdaagd om het oordeel van de schoolopzienster in te winnen. Zij is van mening, dat de verschillende kleu terscholen in zeer behoeftige omstandigheden verkeren en zou gaarne zien, dat de subsidie per kind werd verhoogd. In de omliggende plaatsen wordt voor het kleuteronderwijs meer gedaan dan in Soest. Waar het kleuteronderwijs van gro te betekenis is voor het verdere onderwijs, vraagt spreker of de gemeente dit onderwijs niet meer zelf ter hand kan nemen. Mevrouw LANDWEER-de Visser meent, dat de dubbele sub sidiëring voor de akten aan de schoolbesturen wordt uitbe taald en dat het niet nodig is, dat deze het aan de desbe treffende onderwijzeressen uitkeren, maar het geld mogen ge bruiken voor materiaal. De subsidie betekent dan een krachti ge stimulans voor de kleuterscholen om alleen mensen aan te stellen, die in het bezit zijn van de zo nodige akten. Het kleuteronderwijs wordt het beste gegeven door leerkrach ten, die in het bezit van de akte zijn, zodat spreekster vol mondig met het voorstel, mits zij dit goed heeft begrepen, accoord kan gaan. De heer C1EMENS onderschrijft het gesprokene door me vrouw landweer-de Visser en spreekt er zijn verwondering over uit, dat een oud hoofdonderwijzer het niet zozeer op prijs stelt, dat de leerkrachten in het bezit van de akte van bekwaamheid beter worden beloond dan degenen, die er nog voor studeren. Wie voor onderwijzer studeert, krijgt ook geen toelage. Het voorstel van B&W is voor de meisjes een stimulans om er voor te zorgen, dat zij zo spoedig mogelijk in het bezit van de akte komen, waardoor haar school beter wordt gesubsidieerd. De wethouder DE HAAN zegt, dat mevrouw Bungener-Odinot een leesfout heeft gemaakt en dat ook de heer Van Wely heeft geageerd tegen iets, dat er niet staat» Er staat; "Een betere oplossing zou o.i. worden verkregen, indien aan de besturen der kleuterscholen over het jaar 1953 boven de subsidie ingevolge 5e" (dit is het artikel, dat de akten regelt) "der regeling een verhoging werd gege ven, gelijk aan het bedrag, waarop de besturen aanspraak kunnen maken voor het bezit van de akten A en B door het onderwijzend personeel Er staat dus "gelijk aan" en verder gaat men niet. De schoolbesturen kunnen het be drag dus bestemmen voor datgene waarvoor zij hot nodig achten. De heer Van Wely redeneert te veel vanuit de situatie - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 142