20 April 1953 46o In de Commissie voor het G-rondbedrijf zijn verschillende keren gunstiger plaatsen genoemd, o.a. door de wethouder, de plaats achter het huis van wijlen notaris Dammers en voorts in Soest-Zuid, waar een grote rust heerst. Nu er acht jaar gewacht is, zal het misschien mogelijk zijn nog even geduld te hebben om een behoorlijke plaats uit te zoeken. Wat de bijdrage aan het comité betreft, staat de gemeente en staat ook de gemeenschap min of meer met de rug tegen de muur» Indien echter de plaats gehandhaafd wordt tussen het gemeentehuis en het Station, is spreker ertegen, want dit is geen plaats, waar men zich kan bezinnen op de offers, die de medestrijders in het verzet hebben gebracht. Mevrouw LANDWEER-de Visser deelt mede het voorstel in de Financiële Commissie onder protest te hebben aanvaard, omdat voor haar gevoel de gehele opzet verkeerd is geweest. Als er een monument komt voor de gevallenen, moet het komen uit de burgerij; en als de burgerij geen groot bedrag bijeenbrengt, moet het mo nument sober en klein zijn. Dan kan men op slot van rekening zeggen: Dat hebben de burgers daar neer gezet als een saluut aan hen die voor het vaderland zijn gevallen. Het door de burge rij bijeengebrachte bedrag vergelijkende met hetgeen de vorige keer en nu van de gemeente komt, vindt spreekster het geen verhouding. Maar zij heeft er zich op slot van rekening bij neer gelegd, onder protest, omdat zij voelt: Er moet iets komen. Maar zij betreurt het, dat de opzet zo groots is geworden, dat het comité er geen weg meer uit kan vinden. Daarom is zij voor deze subsidieverlening, maar niet con amore De heer R. HILHORST zegt, dat in het totaal benodigde be drag van ruim ƒ.20.000,door de bevolking ruim ƒ.6.000,is opgebracht en door de gemeente ƒ.8.000,waar nu nog ƒ.6.000,bij moet. De gemeente, d.w.z. de belastingbetalers betaalt dus bijna drie vierde. De opzet van het comité is fout geweest» De Raad, die nu zo'n groot bedrag beschikbaar moet stellen, is niet gekend in de opdracht voor het maken van het monument en draagt voor de grootte daarvan geen verantwoording. Het is niet juist, dat de gemeente voor zo'n grote post moet opdraaien, die uit belastinggelden moet komen, die soms door de deurwaarder zijn geïnd. Spreker kan dan ook zijn stem aan dit ore- diet niet geven. Bovendien heeft hij ernstig bezwaar tegen de plaats Mevrouw POLET-Musler vindt het eigenlijk een heel moeilijke kwestie, want het loopt, zo zegt zij, zoals wij het geen van allen prettig vinden. Men mag daarvoor niet alleen het comité ver antwoordelijk stellen. Er is eerder door de Raad een crediet voor het monument uitgetrokken en wanneer men het niet oirbaar acht er belastinggelden aan te spenderen, had men toen zijn bezwaren naar voren moeten brengen» Bij de toen ingediende begroting zou de gemeente zelfs meer dan de helft moeten betalen en nu is het niet zo gek veel anders» Bij het toestaan van het crediet had echter de eis moeten worden gesteld, dat van gemeentewege een paar leden in het comité waren opgenomen, omdat de Raad zeggen schap behoort te hebben in de besteding van door hem gevoteerd geld. Als het grote bedrag beschikbaar wordt gesteld, zou spreek ster het prettig vinden, indien enige leden van het College in het comité werden opgenomen. Als de plaats niet wordt veranderd is spreekster hier positief tegen. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 148