- 7 - REKENINGEN -2.07.352.18 BELEGGEN VAN -2.07.352.62 Wijziging der begroting 1953 Wijziging der begroting 1953. Mededeling van goedkeu ring gemeentebegroting en bedrijf s begrotingen 1953.. Wijziging der begroting 1953...". Behandeling gemeentebe groting 1954 Aanbieding van de gemeen te en bedrijfsrekeningen over 1951, welke in han den worden gesteld van de financiële commissie om advies Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en bedrijf srekeningen over 1951 GELDEN. Verstrekken van een cre- diet in rekening-courant tot een maximumbedrag van ƒ.125.000,van de Stich ting Kon.Emma Huishoud school Verwisseling 3 uitgelote 3fo pandbrieven Utrechtse Hypotheekbank tegen drie pandbrie ven Verstrekken geldlening groot ƒ.500.000,aan het St.Elisabeths Gast- of Ziekenhuis te A'foort. Intrekken raadsbesluit d.d. 26 Juni 1953 inzake verstrekken geldlening groot ƒ.500.000,aan St.Elisabeths Gast- of Ziekenhuis te A'foort en tot vaststelling nieuw besluit tot verstrekken van een geldlening Vaststellen van algemene voorwaarden, waaronder van gemeentewege hypothe caire geldleningen kunnen worden verstrekt t.b.v. particuliere woningbouw.. 25 Aug 53 17 Sep 53 30 Oct 53 30 Nov 53 21 Dec 53 26 Jun 53 GELDLENINGEN. -2.07.352.7 Intrekken raadsbesluit 13 Dec.1951 tot het aangaan van een geldlening groot 27.000, Verlenen van machtiging aan B&W tot het opnemen en beleggen van kasgelden 102 123/124 133 158 170/217 30 Oct 53 141 30 Nov 53 158 20 Apr 53 52 26 Jun 53 81 81 21 Jul 53 92 25 Aug 53 110 26 Jun 53 81 30 Nov 53 158

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 14