20 April 1953 51 - De VOORZITTER herinnert zich de raadsvoordracht, eer lijk gezegd, niet. De gemeente zou zorgen voor de fundering en voor het binnenwerk van het monument en voor de aan kleding, maar spreker gelooft niet, dat dat precies over eenkwam met de ƒ.8,000,Die ƒ.8,000,was nodig om het geheel mogelijk te maken. Het voorstel van de heer R. Hilhorst wordt verworpen met 14 tegen 3 stemmen. Tegen hebben gestemd de leden Kruijff, Clemens, Schaafs ma, Van Zadelhoffde Haan, Van Wely, Van den Arend, Zoetelief, mevrouw Polet-Muslermevrouw landweer-de Visser, Sehaddelee, Dorresteijn, mevrouw Bungener-Odinot en mevrouw Van der Swan-de Kiewit. Voor hebben gestemd de leden Van Winden, R.Hilhorst en Schimmel, Mevrouw LANDWEER-de Visser acht het moeilijk haar stem over het voorstel van B&W te bepalen. Aangezien over de plaats later zal worden beslist, blijft de mogelijkheid be staan, dat het monument toch naast het raadhuis komt en in dat geval zou spreekster tegen het voorstel moeten stemmen De VOORZITTER zegt, dat het College geheel open staat voor een andere plaats. Hij heeft de plaats naast het raadhuis verder niet verdedigd en het is niet zo, dat het College achter deze plaats staat. Hij brengt nu de plaats naast het raadhuis in stemming. Deze plaats wordt met algemene (17) stemmen afge wezen. De VOORZITTER wijst er op, dat het monument nu waar schijnlijk op grotere afstand zal komen te liggen van de plaats, waar de stenen zijn opgeslagen, zodat het waar schijnlijk duurder wordt. De heer KRULJEF zegt, dat hier een schitterende ge legenheid is voor de burgerij van Soest om te tonen, dat het monument haar iets waard is door de hogere kosten op te brengen, hetzij in natura, hetzij in geld. De heer CLEMENS: Dat is volkomen juist. Het voorstel van B&W tot beschikbaarstelling van een aanvullend crediet wordt hierna aangenomen met 15 tegen 2 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Schaafsma, Van Zadel hoff, De Haan, Schimmel, Van Wely, Van den Arend, Zoetelief, mevrouw Polet-Musler, mevrouw Landweer-de Visser, Sehaddelee, Dorresteijn, mevrouw Bungener- Odinot, mevrouw Van der Swan-de Kiewit, Kruijff en Clemens Tegen hebben gestemd de leden Van Winden en R, Hilhorst De VOORZITTER stelt nu aan de orde de suggestie van mevrouw Polet om het comité aan te vullen met mevrouw Van der Swan-de Kiewit, de heer Clemens en de heer Kruijff. De Raad zou als zijn wens kunnen uitspreken, dat enige leden uit zijn midden aan het comité worden toegevoegd en als deze leden daartoe bereid zijn, zou - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 158