20 April 1953 52. van de Raad de suggestie kunnen uitgaan deze leden in het co mité op te nemen. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat wanneer de Voorzitter meent dat het niet kan, hij dit zoeven had moeten zeggen, maar dat hij haar voorstel niet achteraf moet verzachten. De heer SCHAAFSMA kan er zijn stem niet aan geven drie raadsleden in het comité te zetten. Het comité heeft het initia tief genomen, waarvoor het gemeentebestuur altijd nog dankbaar moet zijn. Dat de taak de krachten van het comité te boven gaat en de Raad de voltooiing moet verzekeren, is een samenloop van omstandigheden. Het is de vraag, of het comité er niet voor zal bedanken drie toeziende voogden te krijgen. Spreker ziet in het denkbeeld een soort onder voogdij stellen van het comité. De wethouder VAN ZADELHOFF is van oordeel, dat de Raad, die het crediet van ƒ.6.000,-- geeft, in het College het ver trouwen behoort te stellen, dat het monument tot stand komt. Het College zal het bedrag niet moeten uitbetalen voor alles in kannen en kruiken is. In het voorstel van mevrouw Polet- Musler ziet spreker een brevet van onbekwaamheid voor het College van B&W. Mevrouw POLET-Musler: Zo is het bepaald niet bedoeld. De wethouder VAN ZADELHOFF: Dat begrijp ik. Mevrouw POLET-Musler neemt haar voorstel terug, omdat zij niet gaarne het College een brevet van onbekwaamheid zou geven. 55. Voorstel tot het verstrekken van een crediet in rekening-cou rant tot een maximum bedrag van ƒ.125.000,aan de Stichting Koningin Emma-Huishoudschool (IV-285). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 56. Beëdiging en installatie van de heer J.J.J.M. Eesten, benoemd gemeente secretaris Dit punt wordt aangehouden, aangezien de heer Pesten wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 57 o Voorstel tot verlenging van de tijdelijke ziektenkostenregeling voor het gemeentepersoneel voor 1953 IV-274/1310) 58. Voorstel tot overeenkomstige toepassing-verklaring van het compensatiebesluit 1951 voor het gemeentepersoneel (IV-275/ 1311). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 59» Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen, t.w.s a. aankoop van stroken grond ter verbreding van de Middelwijk straat V-1 343) Het voorgestelde besluit wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. b. Aankoop van een strook grond, gelegen aan de Van Beuningen- laan van Wvan der Leek V-1290, zie raadsstukken d.d. 20 Maart 1953). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor Grond bedrijf en Uitbreidingsplannen adviseert niet tot aankoop over te gaan, dat de Financiële Commissie zich geen oordeel heeft kunnen vormen in verband met het standpunt van de Commissie voor het Grondbedrijf en dat het College adviseert niet tot aankoop over te gaan. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 160