- 20 April 1953 53* Mevrouw POLET-Musler vraagt, of er op mag worden ge rekend, dat het toegankelijk wordt gemaakt, welke vraag door de VOORZITTER "bevestigend wordt beantwoord. De voorgestelde aankoop wordt teruggenomen. c. aankoop van een perceel grond, gelegen in het uitbrei dingsplan "Van lenneplaan" van H.W. de Ridder (V-1342); d. aankoop van een perceel grond voor verbreding van de Eigendomweg van Mevr. CBurgman-van den Deijssel (V-1348); e. aankoop van een perceel grond nabij het Raadhuis van de N.V. Nederlandse Spoorwegen (V-1236, zie raadsstukken dd. 23 Februari 1953); f. aankoop van grond, gelegen aan de z.g. Zandlaan, ge deeltelijk in gebruik als woonwagenkamp, van Mej. G-. Tensen csV-1353) De sub c, d, e en f voorgestelde besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. g. Verkoop van industrieterrein, gelegen aan de Beckeringh- straat, aan O.L. Zimmermann te Soest (V-1354)» De heer R. HILHORST verzoekt het College streng toe te zien op het nakomen van de bepalingen inzake afraste ring en beplanting. De VOORZITTER zegt dit toe. Het voorgestelde besluit wordt daarop zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. h. Verkoop van een industrieterrein, gelegenaan de Beckeringhstraat aan J.V. Meyer (V-1357). Het voorgestelde besluit wordt zonder discussie en zon der hoofdelijke stemming vastgesteld. 60. Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht aan de P.U.E.M. voor het hebben van hoogspannings- laagspannings- en telefoonkabels in de Generaal Winkelmanstraat en de Generaal Spoorstraat te Soesterberg (V-1356). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 61 Voorstel tot het verlenen van een crediet als bijdrage in de kosten van beschikbaarstelling van een hulpsecretarie en meubilering daarvan, ten behoeve van de door de waters nood getroffen gemeente Oosterland. De VOORZITTER herinnert er aan, dat de gemeente Soest, tezamen met Baarn, Rijssen en Eemnes, de gemeente Ooster land heeft geadopteerd. Een ambtenaar van de Afdeling Financiën van de gemeente Soest, de heer Weeda, is in Oosterland gedetacheerd om het gemeentebestuur aldaar door de achterstand tengevolge van de evacuatie heen te helpen. Er zijn een paar oude archiefkasten en een brandkastje ge leend, omdat er geen gelegenheid was geld op te bergen. De Secretarie van Oosterland is ondergebracht in een klein Zeeuws arbeidershuisje te Bruinisse, bestaande uit een kamer, een keukentje en een zolder. In die ene kamer werken de ambtenaren en komen de bezoekers, die de secre taris of de burgemeester moeten spreken, terwijl het nog drukker is dan in normale tijd. Aangezien d eze situatie, waarbij ordenend werk onmogelijk is, niet kan voortduren, bestaat de wens een loods als hulpsecretarie in Bruinisse op te richten, die later dienstbaar kan worden gemaakt - aan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 162