20 April 1953 54. aan het gehuchtje Sir-Jansland met 300 inwoners, dat over geen verenigingsgebouw beschikt. Het meubilair van de secretarie van Oosterland is weggedreven, de stalen kasten zijn niet meer bruik baar en of dit met de brandkast het geval is, is de vraag. De eerste opwelling van de adopterende gemeenten is ge weest Oosterland deze hulpsecretarie aan te bieden, maar aan gezien geschenken waarschijnlijk zullen worden afgetrokken van de rijksbijdrage, verdient dit geen aanbeveling, want dan zou het betekenen, dat men het Rijk adopteert. Daarom is het beter een hulpsecretarie met inventaris aan te schaffen en te lenen aan Oosterland, dat het een en ander misschien later van de rijksbijdrage kan kopen, zij het tegen een lager bedrag dan de adopterende gemeenten ervoor hebben moeten betalen. Spreker stelt voor tezamen met Baarn, Rijssen en Eemnes bedoelde hulpsecretarie te kopen en in te richten. Over de ver deling van de kosten is nog niet beslist, maar de gedachte is, dat de grootste gemeente, namelijk Soest, het grootste deel bij draagt en de kleinste gemeente, Eemnes, het kleinste ge deelte. De burgemeester van Oosterland zou een zeer goede ba rak met dubbele wanden en sanitair kunnen krijgen voor een be drag even onder de ƒ.10.000, hetgeen een zeer billijke aanbieding is. Spreker stelt voor in dit verband voorlopig een bedrag uit te trekken van de kapitaaldienst van rond ƒ.5.000 De heer CLEMENS is in principe voor dit voorstel, maar meent, dat de Raad in de adoptie had behoren te worden gekend. De VOORZITTER wijst er op, dat de Raad in zijn eerste ver gadering na de ramp met de adoptie van Oosterland van harte heeft ingestemd; zij is in de eerste vergadering naar voren gebracht, in de nota. De heer CLEMENS; Dan trek ik mijn woorden terug. Het voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Rondvraag. De heer VAN WINDEN vraagt, hoe het staat met het verzoek schrift d.d. 4 Februari van de buurt- en speeltuinvereniging Kindervreugde. Er heeft een conferentie plaatsgehad met wet houder De Haan, maar de vereniging heeft verder aangaande het verzoek niets gehoord. De wethouder DE HAAN zegt, dat het verzoek in handen van B&W is om prae-advies. Er ligt een ander verzoek aan gaande dezelfde grond van December. Een bestuurslid van Kindervreugde is, niet namens het bestuur, Dinsdag op het spreekuur van de wethouder geweest. Spreker heeft hem duide lijk gemaakt, dat het College niet een, twee, drie met een voor stel kan komen. Vanochtend is een verzoek binnengekomen, maar het ligt niet op de weg van de vereniging het mes op tafel te leggen» Het College moet de Raad een voorstel kunnen voorleg gen, waarbij deze de consequenties kan overzien. Het desbetreffen de materiaal is één dag voor deze vergadering in handen van B&W gekomen. De vereniging gaat zich in haar brief van heden ochtend te buiten aan onjuistheden. Dat er op Het Hart een strijd is tussen de oude en nieuwe vereniging, kan het gemeente bestuur buiten beschouwing laten. Van die betreurenswaardige verhouding worden de kinderen de dupe. Spreker heeft niets - tegen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 164