20 April 1953 55. tegen de ene, noch tegen de andere vereniging, maar het is z.i. geen behoorlijke methode. De gehele achtergrond van het speeltuinwezen is hierbij betrokken. De heer ZOETELIEF heeft uit de plaat boven de schoor steen gezien, dat het de vorige raadsvergadering - maar toen is er geen rondvraag gehouden - 60 jaar geleden was, dat deze raadzaal in gebruik is genomen. Hij brengt hulde aan het College van 1893 en hoopt, dat deze Raad met een zelfde vooruitziende blik een besluit zal nemen, waardoor een raadzaal tot stand zal komen, die tot in lengte van dagen huisvesting verleent aan het gemeentebestuur met voldoende outillage voor de pers en de publieke tribune. (Tekenen van instemming op de publieke tribune.) De VOORZITTER sluit zich aan bij de woorden van de heer Zoetelief. Mevrouw POLET-Musier zegt, dat er bij verschillende schoolbesturen ernstige klachten bestaan over de school banken en vraagt, of het College voornemens is hieraan iets te doen. Voorts vraagt zij, wanneer de huizen op Het Hart zul len worden opgeleverd en of het College zich zoveel moge lijk houdt aan de overeengekomen termijn. De wethouder DE HAAN zegt, dat de schoolbankenkwes tie reeds lang in behandeling en niet eenvoudig is. Wet telijk is het moeilijk een eenmaal ingerichte school opnieuw van meubilair te voorzien. Intussen kan op verschillende bijzondere scholen met het aanwezige meubilair niet meer v/orden volstaan. In de volle klassen werkt het piepen en kraken van het meubilair zeer storend. Met behulp van de schoolarts is een onderzoek ingesteld, dat zwarte cijfers aan het licht heeft gebracht. Met de inspecteur wordt besproken, op welke wijze er verbetering kan komen. Het College zal in overleg met de inspecteur een voorstel ont werpen om voor het nieuwe schooljaar op de bijzondere en openbare lagere scholen althans ten dele in het euvel te voorzien. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat de huizen op Het Hart binnen de gestelde tijd en vermoedelijk in Juli of Augustus gereed zullen komen. Mevrouw LANDWEER-de Visser vestigt de aandacht op een ingezonden stuk van de heer Koppen in de "Soester" over de stroomsterkte van de P.U.E.M. Bij een onderzoek door iemand van de P.U.E,M. te zijnen huize is gebleken, dat niet de stroom wordt geleverd, waarop de afnemers recht hebben. Kan de gemeente zich hieromtrent niet met de P.U.E.M. verstaan? De VOORZITTER acht het het beste het ingezonden stuk aan de P.U.E.M. te sturen met de vraag wat eraan kan worden gedaan. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt voorts, of er nog een klok op het V.V.V.-huis komt, welke vraag door wet houder VAN ZADELHOFF bevestigend wordt beantwoord. Mevrouw BUNGENER-Odinot informeert, of het gemeente- personeel op 5 Mei vrijaf gegeven zal worden. Te Amers foort heeft het gemeentepersoneel des middags vrij. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 166