20 April 1953 56. De VOORZITTER zegt, dat dit ook te Soest het geval is. De heer KRUIJFF informeert naar de verbreding van de over weg in Soestduinen. De VOORZITTER deelt mede, dat een uitgewerkte tekening van de ïïederlandsche Spoorwegen is binnengekomen met bericht, dat de kostenopgave later zal volgen. De heer KRIJUPP herinnert er aan, bij de behandeling van de begrotingen voor de jaren 1951, 1952 en 1953 over de bevei liging tegen brand in publieke lokalen te hebben gesproken. De Voorzitter heeft toegezegd, dat het nader zou worden be keken, maar spreker heeft van beveiliging in publieke gele genheden nog niets gezien en het gevaar wordt steeds groter, doordat het aantal bezoekers van feestelijkheden stijgt. Er is geen nooduitgang, geen brandblusapparaat en er zijn geen voor schriften, omtrent het vastzetten van de banken en betref fende het maximaal aantal bezoekers. De VOORZITTER zegt, dat er wel voorschriften betreffende de maximumbezetting zijn gesteld. De algemene voorschriften zijn nog niet herzien, omdat er van rijkswege algemene voor schriften zouden komen. Spreker zal eens informeren, hoe het hiermede staat. Als het een lijdensweg wordt, is er misschien reden van gemeentewege maatregelen te treffen. Maar in het al gemeen is het niet gewenst thans voorschriften te maken, die kosten meebrengen en die spoedig weer zouden moeten worden ge wijzigd in verband met de rijksvoorschriften. De heer KRUIJFF wijst er op, dat het plaatsen van enige brandblusapparaten de rijksmaatregelen nooit kan doorkruisen. Spreker heeft geconstateerd, dat een zaal zo stampvol was, dat een groot deel van de kinderen moest staan. De VOORZITTER zegt, dat men zich dan niet aan de voor schriften heeft gehouden; hij zal er nog eens aandacht aan be steden. De wethouder VAR ZADE1H0FF deelt mede, dat de begroting betreffende de overweg in Soestduinen reeds van de Reder- landsche Spoorwegen is ontvangen. De kosten bedragen ƒ.19.000,waarvan de Nederlandse Spoorwegen 9«000, "Betalen; van de overblijvende ƒ.10.000,betaalt de provincie ƒ,6.500,en de gemeente ƒ.3.500,--, terwijl ook de bestra- tingskosten voor haar rekening komen. Gemeentewerken kijkt de begroting na en getracht zal worden een grotere bijdrage van de provincie te krijgen. De heer KRUIJFF vraagt, of het met het oog op het Natuur bad in het voorjaar in orde gemaakt kan worden en zou Gede puteerde Staten op het belang daarvan willen wijzen. Z.i. is het wel mogelijk het werk te doen geschieden tussen Pinksteren en de vacanties. De VOORZITTER: Wij zullen het proberen. De heer SCHAAFSMA informeert naar het aanleggen en be heren van de tuintjes der gemeentewoningen d.oor de gemeente en de daaraan verbonden kosten. De wethouder VAR ZADELHOFF zegt, dat deze aangelegen heid door tijdsgebrek nog niet in de commissie is besproken. Hij hoopt de zaak in de eerstvolgende commissievergadering uitvoerig te kunnen behandelen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 168