20 April 1953 57. De heer SCHAAFSMA zegt dankbaar te zijn voor de verbe tering van verschillende toestanden op Soesterberg, maar gaarne te willen worden ingelicht, omtrent de stand van zaken betreffende de aanleg van een algemene begraafplaats aldaar De VOORZITTER deelt mede, dat aan het ingenieurs bureau Dwars, Heederik Verheij is gevraagd, hoeveel grond het nodig denkt te hebben voor de zuiveringsinstallatie, die ook op dit terrein van de gemeente moet komen. Af hankelijk daarvan zullen d e plaats en de omvang van de be graafplaats worden vastgesteld. Het ligt inde bedoeling te trachten het grondwerk voor de begraafplaats in D.Ü.W.-ver band te doen uitvoeren, maar er zal nog een crediet worden gevraagd aan de Raad Hierna sluit de Voorzitter, te 22.30 uur, de vergadering. Ald.ua vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 26 Juni 1953. De Voorzitter, Typ:F.R. Co 11;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 170