Nr4 28 Mei 1953 - 58. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Donderdag 28 Mei 1953, des namiddags te 2.30 uur. VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, P. Boer, mevrouw Th.J. Bungener-OdinotH.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, C.J. Schadde- lee, W. Schimmel, M.M. van Wely, A.A. van Winden, W.G-. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de leden: G-. Kruijff en mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. 63o Beëdiging van het benoemde lid van de Raad, de heer P. Boer. De heer P, Boer legt in handen van de Voorzitter de bij de Gemeentewet voorgeschreven eden af. De VOORZITTER wenst de heer Boer geluk met zijn benoeming tot lid van de Raad en spreekt de hoop uit, dat de heer Boer met veel vrucht deel van dit bestuurscollege zal uitmaken. Op de raadsleden rust een zware verantwoordelijkheid, daar zij zijn belast met het bestuur van de gemeente en het behartigen van het algemeen belang. Spreker hoopt, dat het de heer Boer gegeven moge zijn de goede toon, die men in de Raad steeds be tracht, te helpen bevorderen en dat hij ook tot eigen voldoening als lid. van de Raad werkzaam zal mogen zijn. 64» Vaststelling van de notulen der vergadering d.d. 20 Maart 1 953 Deze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 65. Ingekomen stukken. a. Aanbieding begrotingswijzigingen overeenkomstig artikel 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Be scherming van de Bevolking in de Kring Utrecht IV. Dit stuk wordt aangenomen voor kennisgeving. b. Schrijven van P.C. Veldhuizen, namens de bewoners van de Belvedëreweg, verzoekende verbetering van die weg, met voorstel dit in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om prae-advie s c. bezwaarschrift van A.J. Verkerk tegen de hem opgelegde aan slag in het vergunningsrecht 1 Mei 1953 - 1 Mei 1954, hetwelk reeds in behandeling is genomen en met voorstel dit in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om prae-advies. Deze beide stukken worden overeenkomstig het voorstel van B&W in hun handen gesteld om prae-advies. 66. Voorstel tot benoeming van een lid van de Financiële Commissie, Commissie Strafverordeningen en Onderwijscommissie in de vaca ture Ooms (1-291)» De VOORZITTER verzoekt de heren A.P. Hilhorst en Dorre steijn met hem het stembureau te vormen. - Voor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 172