28 Mei 1953 59- Voor de benoeming in de drie commissies worden uitge bracht 17 stemmen, waarvan 1 blanco en 16 op de heer Po Boer, zodat de heer Boer is benoemd, die zich bereid verklaart de benoeming te aanvaarden» Vaststelling van een nieuw uitbreidingsplan in hoofdzaak voor het gedeelte der gemeente, gelegen ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort (1-293/1397)» De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat naar aan leiding van een gedachte in de commissievergadering met de heer Van Embden overleg is gepleegd over het geven van een andere bestemming aan het perceel van H. van Burgsteden, maar dat de heer Van Embden geen andere oplossing ziet. De heer A.P» HILHORST: Mag hij er niet op bouwen? De wethouder VAN Zadelhoff zegt, dat hij dit inderdaad niet mag. Er is moeilijk een huis te bouwen, omdat er geen weg loopto Met de bestemming daartoe is de man niet gebaat, doch wordt slechts een illusie gewekt, omdat, wanneer de weg in het wegenfonds zou worden opgenomen, een zbdanige storting daarin zou moeten plaats hebben, dat de bouw toch niet zou kunnen worden verwezenlijkt. De heer Van Embden heeft met de Griffie overleg gepleegd over de bestemming voor een klein agratisch bedrijfje, maar het is bezwaarlijk kleinere bedrijven dan van één hectare toe te laten. De heer A.P» HILHORST zegt, dat de grond door Van Burgsteden is gekocht om er een huisje te bouwen, waarin hij zijn laatste levensjaren zou willen doorbrengen. De grond wordt voor hem nu echter waardeloos. Is het niet mogelijk, dat de gemeente deze grond overneemt en de heer Van Burg steden daarvoor in de plaats een s tuk grond krijgt, waarop hij wel kan bouwen? De wethouder VAN ZADELHOFF wijst er op, dat de mili taire bestemming er nu afgaat en de bestemming bosbouw wordt, die er al enige jaren op heeft gezeten zonder dat daar ooit bezwaar tegen is gemaakt. De heer Van Burg steden kaneen beroep doen op de schadevergoedingsregeling; dan kan worden nagegaan welke rechten er tijdens de koop ten aanzien van het terrein bestonden. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of het niet moge lijk is de heer Van Burgsteden ontheffing te verlenen. De heer CLEMENS zegt, dat de heer Van Burgsteden in de veronderstelling heeft geleefd, dat hij tot zijn levens einde op het boerderijtje zou kunnen blijven z itt en. Nu de gemeente het heeft gekocht en hij eruit moet, heeft hij het terrein gekocht met het voornemen er een huisje neer te zetten, waarbij hij wat kippen zou kunnen houden om in zijn onderhoud te voorzien. Met een schadevergoeding komt hij er niet en hij is achter in de zestig» De heer A.P. HILHORST herhaalt de vraag, of grond ruil met de gemeente niet mogelijk is» Alle door de man getroffen voorzieningen zijn nu te vergeefs en dat is toch wel heel erg voor iemand op die leeftijd, terwijl een schadevergoeding niet kan opwegen tegen de nadelen als hij geen huis kan zetten» - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 174