28 Mei 1953 60 o De wethouder VAN ZADELHOFF ziet geen verband tussen het verdwijnen van de Heer Van Burgsteden uit zijn huis, dat eigen dom was van een kerkbestuur, en het uitbreidingspiano De schadevergoeding wegens veriies van het huis is geen zaak voor de gemeente, maar van het kerbestuur. Op het ogenblik gaat het alleen om de vraag, of deze man schade lijdt door de aankoop van dit terrein en dat is een kwestie voor de schadevergoedings- regelingo De heer A.P» HILHORST: Tenzij U het oplost door deze grond te ruilen, De wethouder VAN ZADELHOFF: Maar dat kan niet staande deze vergadering. De heer A.P. HILHORST stemt dit toe. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of de vaststelling van het uitbreidingsplan niet kan worden aangehouden. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat dit niet mogelijk is het gaat om de bestemming en de heer Van Embden acht het niet mogelijk er een andere bestemming aan te geven. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of het niet mogelijk is het uitbreidingsplan te accepteren, maar er aan vast te knopen, dat de man schadevergoeding krijgt door ruiling van grond. De VOORZITTER zegt, dat de heer Van Burgsteden te ge makkelijk heeft aangekeken tegen de mogelijkheden en nu met de moeilijkheden zit. Het is dus het beste, dat het gemeentebestuur probeert hem daar zo goed mogelijk uit te halen; hoe dat kan gebeuren moet nog even worden bekeken. De heer SOHAAPSMA herinnert aan de ervaringen opgedaan met de woningen aan de Generaal Spoorstraat wat de lozing van de afvalstoffen betreft. De zinkputten moeten daar veel te vaak worden geledigd en zo mogelijk moet worden voorkomen, dat op het nieuwe terrein dezelfde wantoestand ontstaat. Enige weken ge leden hebben in de plaatselijke pers beschouwingen over de riolering gestaan, waarin een appèl werd gedaan op het open baar geweten. Spreker zou dit willen herhalen ook met betrek king tot het nu aan de orde zijnde terrein. Nu het de bedoeling is aan de zuidzijde van de Amersfoortse weg, waar een terrein ligt van ongeveer een kilometer lang en bijna even breed, een intensieve bebouwing toe te passen, is het alleszins wenselijk tijdig maatregelen te nemen inzake de riolering. Het is waar schijnlijk ook voordeliger nu de riolering aan te leggen, dan eerst putten te maken en later tot een rioleringssysteem over te gaan. Voorts informeert spreker naar de ruiling van het terrein op het gebied van de gemeente Zeist. Deze dingen, zo zegt hij, staan zeer nauw met elkander in verband. Wanneer de Raad hier aan zijn stem geeft, moet er in het openbaar de aandacht op worden gevestigd, dat het aanleggen van riolering in die streek zeer noodzakelijk moet worden geacht. Anders staat de gemeente met enkele jaren voor veel grotere moeilijkheden. Vervolgens wijst spreker op de noodzakelijkheid de school van de Postweg over te brengen, zeer waarschijnlijk ook naar het terrein, dat op het ogenblik in bespreking is. De toestand wordt voor die school steeds meer onhoudbaar. Gezien het voor stel inzake het afsluiten van wegen is het duidelijk, dat het - terrein -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 176