28 Mei 1953 terrein van die school aan de uiterste rand van het vrije leven komt te staan. De militaire verhoudingen, die zich daar ontwikkelen, zullen het onderricht in die school on mogelijk maken. Spreker geeft in overweging naar een andere plaats voor de school uit te zien zonder vooruit te lopen op de beslissing, die de Raaddaarover concreet moet nemen. Er zit niet anders op dan het voorstel van B&W aan te nemen, maar het is nodig aandrang uit te oefenen op B&W, niet omdat het College gebrek aan activiteit zou hebben, maar omdat de openbare mening moet weten, dat voor de be langen van dit deel van de gemeente wordt gezorgd. Daarom zal spreker hieromtrent gaarne een toezegging ont vangen. De heer CLEMENS is het vanzelfsprekend eens met het geen de heer Schaafsma over de riolering heeft gezegd, maar weet niet of het financieel mogelijk is. De scholen zouden z.i. alle een paar kilometer verplaatst moeten worden, want ook in de andere scholen is het geven van on derwijs ondoenlijk als een vliegtuig in de lucht zit. Het geldt hier echter een bijzondere school, zodat het schoolbe stuur de plaats van die school moet bepalen. Misschien zou de heer Schaafsma dit ter kennis van het schoolbestuur kun nen brengen. Mevrouw BUNC-ENER-Odinot sluit zich aan bij hetgeen de heer Schaafsma heeft gezegd. De wethouder VAN ZADELHOEE zegt, dat de discussie wel wat van het uitbreidingsplan is afgedwaald. Evenals in Soest wordt ook in Soesterberg bij de aanleg van iedere nieuwe weg de riolering erin gelegd, zoals aan de Moerbessenberg de Kampweg en de Spoorstraat. De riolering kan echter niet functionneren, omdat de zuiveringsinstallatie er nog niet is. Daarom is het noodzakelijk, dat met het verlenen van crediet voor werkvoorzieningen voortgang wordt gemaakt. In de volgende raadsvergadering zal een crediet worden aangevraagd voor de vervaardiging van een ontwerp van een volledige rioolwaterzuiveringsinstallatie in Soest, De juiste gang van zaken is, dat het gemeentebestuur zich met de verschillende besturen van scholen en kerken verstaat over de vraag, of zij wensen hebben ten opzichte van scholen en kerken. Er is niet direct rekening gehouden met nieuwe christelijke scholen, omdat gedacht is aan uitbreiding van de bestaande christelijke school. Aan de heer Yan Embden is gevraagd, of er in de Zuid-Rademaker- straat plaats is te vinden voor een nieuwe christelijke school, maar het oprichten van die school gaat buiten spreker om. Het uitbreidingsplan wordt hierop zonder hoofdelijke stemming vastgesteld als door B&W voorgesteld. Verzoek van II.L. Labberton te s-Gravenhage en H.A.A. van Nievelt te Soest om weg nr. 35? voorkomende op de wegenlegger, aan het openbaar verkeer te onttrekken, met voorstel van B&W (1-287/1362). De heer BOER meent, dat de gronden voor bedoelde wegen indertijd niet zijn onteigend en dat de Duitse - weermacht -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 178