28 Mei 1953 63» De heer BOER meent, dat de eigenaren de door de Duit sers gemaakt klinkerstraat moeten onderhouden, maar de VOORZITTER deelt mede, dat zij hem slechts als zandweg behoeven te onderhouden, waarop de heer BOER verklaart bevredigd te zijn» Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 69» Verzoek van het Hoofd van het Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van Vliegvelden (B.A.B.O.V.) te Amsterdam tot onttrekking aan het openbaar verkeer van enige op het vlieg veld Soesterberg gelegen wegen, met voorstel van B&W (1-292/1393) Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Op haar verzoek verkrijgt mevrouw Bungener-Odinot aantekening, dat zij geacht wenst te worden t egen het voor stel te hebben gestemd, omdat het ten gunste van oorlog is 70. Voorstellen tot vaststelling van: a. een verordening tot wijziging van de verordening, houdende aanwijzing van een gedeelte der gemeente Soest, bestemd voor het oprichten, hebben of gebruiken van enige inrichtingen, vallende onder de Hinderwet (1-289/1375) b. een verordening, als bedoeld in artikel 26, lid 1 der Vleeskeuringswetzulks onder intrekking van de ver ordening van 27 Mei 1949 (1-288/1380). /„Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 71o Voorstellen tot vaststelling van: a. een vacantieregeling, als bedoeld in artikel 5 der Winkelsluitingswet 1951 voor de kruideniers (1-290/ 1376); b. idem voor de slagers (1-294/1401). De VOORZITTER deelt mede, dat de firma Albert Heijn zich na het uitgaan van dit voorstel tegen deze vacantie regeling heeft verklaard. Mede in verband met een zeer onlangs ingekomen brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken achten B&W het het doelmatigst de thans voor gestelde verordeningen alleen te doen gelden voor de aan staande zomer» De heer R. HILHORST wijst er op, dat het personeel van de kruidenierswinkels volgens de bestaande c.a.o. zes aaneengesloten vacantiedagen moet hebben. De hier voor gestelde twee maal drie dagen zijn dus niet in overeen stemming met de c.a.o» Spreker vraagt, of de werknemers hierin wel zijn gekend en of de werkgevers deze zaak wel met de werknemers hebben besproken De VOORZITTER weet niet, of de ondernemers ter zake met hun personeel overleg hebben gepleegd, maar zij zul len zich moeten houden aan de c.a.o. Het is voor hen een zaak van interne regeling en zij zijn vrij de hier voorge stelde drie vacantiedagen voor het personeel met drie dagen te verlengen. Het gemeentebestuur moet daar buiten blijven. Als een werkgever zich in moeilijkheden stort - in -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 182