28 Mei 1953 64. in verband met de c.a.o. is dat zijn zaak, maar het is niet de taak van de Raad daarover te "moederen". De voorgestelde regeling tast de c.a.o. niet aan. De heer R. HILHORST: Maar waarom vragen zij deze regeling dan? De VOORZITTER zegt, dat de grote meerderheid van de winkeliers vacantie wenst, terwijl de wet voor de gemeenteraad de mogelijkheid opent een zo algemeen levende wens verbindend te verklaren. De vraag van de heer R. HILHORST of het mogelijk is uit zonderingen te maken, wordt door spreker ontkennend beant woord. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of "horen en bezorgen" hier ook onder valt; wanneer de politie het recht heeft hierop toe te zien, verzoekt spreekster hieraan speciale aandacht te schenken. De heer SCHADDELEE meent, dat niet het "horen", maar wel het bezorgen verboden is. Als de winkel gesloten is, mogen geen artikelen de winkel verlaten, maar als zij de winkel vóór zes uur hebben verlaten, mogen zij zo laat bezorgd worden als men wil. Van "horen" is echter in de gehele Winkelsluitings wet geen sprake. Mevrouw POLET-Musler vraagt, of de Raad kan bepalen, dat "horen en bezorgen" ook onder de regeling vallen. De VOORZITTER: Heen, dat is bij de rijkswet geregeld. De heer R. HILHORST is het eens met hetgeen de heer Schaddelee heeft gezegd, maar hij wijst er op, dat de kruide niers ten onrechte is medegedeeld, dat de hocr-en uitbreng- dienst niet onder de regeling valt. De wethouder VAH ZADELHOPE zou het niet overbodig achten, dat de Raad de middenstand tegen zichzelf in bescherming neemt. Daar vacantie voor ieder bedrijf verlies oplevert, is spreker er van overtuigd, dat het volgende jaar alle winkeliers zullen vragen de vacantieregelingen in te trekken. De heer SCHADDELEE sluit zich volkomen aan bij de woorden van de heer Van Zadelhoff. De voorstellen worden hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met dien verstande, dat de beide vacantierege lingen slechts zullen gelden voor het jaar 1953. 72. Voorstel tot het toestaan van een crediet voor aankoop van standaard-vuilnisemmers De wethouder VAH ZADELHOPE vraagt namens het College van B&W een crediet van ƒ.3.625?voor de aankoop van 500 vuil nisemmers, omdat er nog slechts 24 in voorraad zijn. Hij wijst er op, dat hiertegenover een even grote inkomstenpost staat, In antwoord op de desbetreffende vraag van mevrouw LANDWEER- de Visser deelt hij mede, dat de prijs dezelfde is gebleven. Het gevraagde crediet wordt zonder hoofdelijke stemming verleend De VOORZITTER schorst daarop de vergadering. De Echtgenote, een dochter en drie zoons van de Gemeente secretaris, de heer Batenburg, komen ter vergadering. De VOORZITTER heropent de vergadering en stelt aan de orde: 73. Afscheid van de heer J. G.A.Batenburg als Gemeentesecretaris. - Dit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 184