28 Mei 1953 Dit is, zo zegt hij, eigenlijk geen agendapunt, maar een handeling, die wij aan het einde van onze vergadering toch willen doen. Wij willen hier even stilstaan "bij het feit, dat dit de laatste vergadering is, die de heer Batenburg als Secretaris van deze gemeente heeft medegemaakt. Ik kan mij voorstellen, mijnheer de Secretaris, dat U gedurende Uw ambtsperiode meermalen Uw gedachten hebt laten gaan naar dit moment, dat moest komen, en dat U vooral in de laatste maanden daarmede bezig bent geweest, het moment dat U afscheid zou nemen van Uw werkkring, waarbij behoort het afscheid nemen van de gemeenteraad. Nu is dit ogen blik gekomen, waarop wij nuchter moeten beseffen, dat het einde van Uw ambtelijke loopbaan is genaderd, dat een punt gezet moet worden achter al Uw activiteiten als eerste ambtenaar van deze gemeente. Vele zijn de gevoelens die bij ons allen, maar bij U en de Uwen in het bijzonder, naar voren komen. Daar zal zijn de weemoed om het loslaten van een werk kring, die met liefde verricht werd. Daar is het zachte verdriet vaneen besef, dat onze kracht vergankelijk is en dat op de zomer vele herfstdagen volgen. Maar het is toch in de eerste plaats dankbaarheid, dankbaarheid, dat gij Uw ambtelijke loopbaan tot het volle einde hebt mogen aflopen, dankbaarheid dat wij deze dag met elkander mogen hebben, zoals wij hem hebben, dankbaarheid voor het vele goede, dat wij in de afgelopen jaren van U hebben mogen ontvangen. Bij Uw veertigjarig jubileum als Secretaris hebben wij volop gelegenheid gehad de verschillende aspecten van Uw werk als Secretaris en als burger te belichten. U heeft zich ook altijd burger van deze gemeente gevoeld, d.w.z. iemand die zich bewust is van zijn burgerrechten, maar niet minder van zijn burgerplichten. Het is niet nodig dit nog maals te doen, daar het in deze kring zeker wel bekend mag worden verondersteld. Maar laat ik er in het kort toch nog iets van mogen zeggen en daarbij de hulp inroepen van de Gemeentewet, de voor U zozeer vertrouwde wet. Deze wet omschrijft de werkkring van de Secretaris in een kort artikel; Hij is de raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester en de commissiën van de raad in alles, wat het hun opgedragen bestuur aangaat, behulpzaam. Het lijkt mij niet mogelijk nog korter een dergelijke omvangrijke werkkring te omschrijven. De behulpzaamheid, de hulpvaardigheid kan op zovele wijzen geboden worden, dat hier een prachtige mogelijkheid tot ontplooiing ligt voor hem, die kansen weet te benutten. Welnu, Secretaris, wanneer ik nu verklaar, dat U tenvolle aan Ihorbecke's beeld van de Secretaris hebt be antwoord, dan is U daarmede grote hulde gebracht. Het spreekt vanzelf, dat de Raad U zeer dankbaar is voor Uw hulp en toewijding. Meer dan veertig jaar heeft U de gemeente gediend, waarvan ruim 33 jaar als Secretaris. Soest en Secretaris Batenburg zijn twee be grippen, die bij elkander zijn gaan behoren. Dat moet nu veranderen. Vandaar die weemoed. Het wordt nu niet meer - Soest -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 186