28 Mei 1953 Soest met Secretaris Batenburg, maar Soest en oud-Secretaris Batenburg. Maar zij blijven bij elkander, want zij behoren bij el kander, zij zijn samengegroeid. Het verheugt mij in deze zaal aanwezig te zien mevrouw Batenburg en enige van Uw kinderen. Thuis wordt natuurlijk wel het een en ander over het werk door de Secretaris verteld en belicht zoals hij het zag en ongetwijfeld hebt U thuis medege leefd met de teleurstellingen en ook met de goede zijden van het secretarisambt en van de gehele gang van de gemeente. Het ver heugt mij, dat Uw Vrouw en enige kinderen hier aanwezig zijn om er getuige van te zijn hoezeer wij het werk van de Secretaris hebben gewaardeerd. De Secretaris heeft met zijn nooit aflatende liefde voor Soest, zijn optimisme, zijn blijmoedig karakter, steeds weer met nieuwe mensen moeten samenwerken. In een lange reeks van jaren zijn de figuren, waarmede samengewerkt moest worden nogal eens gewisseld, maar de Secretaris Batenburg was daarbij het verbindende element en kon bij de opvolging van de diverse generaties zijn waardevolle adviezen doorgeven. Secretaris, wij zouden op dit moment ontzettend veel naar voren kunnen halen en nog lang kunnen uitweiden over het werk, dat U heeft verricht en de persoon, die U bent geweest. Ik ge loof niet, dat dat goed zou zijn en in de veel kleinere kring van het College heb ik daartoe al enigszins gelegenheid gehad. Maar als de Raad U vaarwel zegt, U dank zegt voor alles wat U heeft gedaan, willen wij daar toch aan verbinden de oprechte wens, dat het U bij Uw pensionnering goed moge gaan, dat Gods zegen U nabij moge zijn en dat het U gegeven zal zijn met Uw rijke levenservaring ook voor anderen nog een zegen te zijn en, zij het op ander terrein, de Soester gemeenschap te kunnen dienen, want ik weet, dat dat zozeer met U gehele leven verweven is, dat het, wanneer U dat niet zou kunnen doen, een grote teleurstel ling voor U zou betekenen. Moge het U goed gaan, Secretaris! Niet alleen de huidige leden van de Raad, maar ook de vele andere die er voor hen geweest zijn - en U heeft ontelbaar veel raadsleden zien passeren - zullen aan U als Gemeentesecretaris steeds terugdenken als aan een man, die altijd gereed stond te helpen. De hulpvaardigheid, waarvan sprake is in de Gemeente wet, heeft U ten volle tot uitdrukking gebracht en U heeft dat gedaan als iemand, die dag en nacht klaar stond om de belangen van Soest te verdedigen en op de bres te staan als die werden aangevallen. Secretaris, moge het U na Uw afscheid als Gemeente secretaris goed gaan! Misschien heeft de Pensioenraad gedacht aan U een goede te hebben, omdat U gedurende Uw lange ambte lijke loopbaan jaren lang heeft gestort. Ik hoop van harte, dat het voor hen een teleurstelling zal worden, dat zij een heel slechte aan U zullen hebben en dat U zeer lang van Uw pensioen zult mogen genieten! Wij hebben als Raad en gemeentebestuur natuurlijk in de eerste plaats ambtelijk met elkander te maken gehad, maar daar naast is in de dagelijkse omgang het persoonlijke van evenveel waarde als het zakelijke. Wanneer wij alleen maar zakelijk met elkander zijn, mag het allemaal goed zijn, maar dan leven wij in een ijskoude maatschappij. En juist in de persoonlijke omgang, - waarin -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 188