28 Mei 1953 67. waarin de warmte van de persoonlijkheid tot uiting komt, was U zo'n waardevolle medewerker, een medewerker die trouw en vriendschap kon geven. Moge U na Uw pensionnering deze warme vriendschap blijven ervaren, zodat U zich steeds rustig en blij kunt blijven voelen in Soest, al bent U daarvan niet meer de Secretaris Secretaris, nogmaals heel veel dank voor alles wat gedaan heeft; Gods zegen zij met U en de Uwen» De heer CLEMENS zegt er van overtuigd te zijn, wanneer hij tot de Secretaris een kort afscheidswoord namens de rooms- katholieke fractie spreekt, dat hij dit doet tot een man die bij het afbreken van zijn levenswerk' wordt beheerst door het gevoel: partir c'est mourir un peu. Maar daar staat iets anders tegenover» De overtuiging in al die jaren steeds meer dan zijn plicht te hebben gedaan, moet de Secretaris een grote voldoening geven en is een verkwikkelijke zalf op de schrijnen de wonde van het afscheid» De heer Batenburg heeft de evolutie medegemaakt van Soest van een onbetekenende plaats tot een plaats van betekenis» Hij heeft deze groei zoveel in zijn vermogen was gestimuleerd en daarom zal zijn naam, wanneer hij er eens persoonlijk niet meer zal zijn, in de geschiedenis van Soest geboekstaafd blijven met gulden letters» De heer Batenburg heeft niet alleen zovele jaren het secretarisschap der gemeente vervuld, maar men heeft nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan voor wat het maatschappelijke en culturele werk en vooral voor wat het werk op het gebied der charitas betreft. Daarmede heeft hij de dank verdiend - spreker wil het heel bescheiden zeggen - van het gehele rooms-katholieke volksdeel van Soest» Node ziet de rooms-katholieke raadsfractie de heer Ba tenburg heengaan. Zijn blijheid, zijn onbevangenheid en zijn hulp vaardigheid zal zij in hoge mate missen. Wanneer welk raadslid ook bij hem kwam, te pas of te onpas, hij werd steeds vriendelijk ontvangen en kon de gewenste inlichtingen verkrijgen. Daaraan zullen de leden van de Raad de prettigste herinneringen be houden. Mijnheer de Secretaris - zo eindigt spreker - sta mij toe te besluiten met de wens, dat God voor U heeft weggelegd een blijde en een gelukkige levensavond in het midden van Uw gezin. Dit is de voornaamste wens van de rooms-katholieke raadsfractie, die ik U gaarne overbreng. De wethouder VAN DEN AREND spreekt hierop een woord van afscheid namens de antirevolutionaire fractie. Wie in de kracht van zijn leven staat en het zeer druk heeft, slaakt wel eens de verzuchting: Ik zal blij zijn, als ik gepen- sionneerd ben. Maar hoe dichter men dit tijdstip naderbij komt, hoe meer men er van terugschrikt om die pensionne ring verwezenlijkt te zien. Immers, in de loop der jaren heeft men zijn werk lief gekregen en hoe ouder men wordt, des te meer is men gehecht aan zijn dagelijkse arbeid. Spreker is er van overtuigd, dat de heer Batenburg reeds lange tijd tegen dit afscheid heeft opgezien. Van zijn jeugd af aan is hij aan de Secretarie verbonden geweest. - Hij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 190