28 Mei 1953 68, Hij heeft de gemeente Soest tijdens zijn ambtelijke loopbaan enkele malen in inwoneraantal zien verdubbelen. Minstens een zevental burgemeesters heeft hij in Soest als Secretaris ge diend. Verschillende Colleges van wethouders heeft hij zien komen en gaan, om niet te spreken van de talloos vele raads leden die hij in de afgelopen jaren als Secretaris heeft mede gemaakt De grote kennis van de heer Batenburg van de gemeente Soest maakte hem tot een vraagbaak voor iedereen en met altijd dezelfde opgewektheid en hulpvaardigheid is hij de vragers tegemoet getreden. Het was ook voor de antirevolutionaire fractie een vreugde met hem als secretaris te streven naar een doeltreffende behartiging van de belangen der gemeente Soest. Met grote voortvarendheid en vitaliteit heeft de heer Baten burg zich in al de jaren aan zijn arbeid als Secretaris gegeven. Niet alleen op bestuurstechnisch gebied gaf hij blijk van een veelzijdige ontwikkeling, ook op maatschappelijk en cultureel terrein toonde hij over een ongeremde energie te beschikken. Is nu het ogenblik van rust aangebroken? Officieel en formeel wel. Maar, zegt spreker, zoudt Batenburg niet zijn, als U nu ook bij de pakken ging neerzitten. Dit ligt niet in Uw aard en wij zijn er dan ook van overtuigd, dat gij de gaven en krachten die God U geschonken heeft, op velerlei terrein nog tot ontplooiing zult brengen. Spreker dankt de heer Batenburg namens de antirevolu tionaire fractie, ja, namens de gehele antirevolutionaire burgerij van Soest voor al het werk, dat hij, zonder aanzien des persoons en met eerbiediging van ieders overtuiging, in het belang der gemeente Soest heeft gedaan. Daar is zeer veel werk door hem verricht. Hij heeft door zijn persoonlijkheid een zeker stempel op zijn werk gezet. Daar zijn wij, zegt spreker, U dankbaar voor. Ook persoonlijk is spreker de heer Batenburg veel dank verschuldigd. Toen wij als wethouders, zo zegt hij, tot het da gelijks bestuur der gemeente werden geroepen, zijt gij ons met grote welwillendheid tegemoet getreden, waarbij U duidelijk tot uitdrukking bracht, dat het U nooit teveel zou zijn ons met Uw rijke ervaring van dienst te zijn. Dat hebt U in de zeven jaren, die achter ons liggen, zeer duidelijk bewezen. Meermalen werd in de vergadering van B&W door de Secre taris wel eens waarschuwend de vinger opgeheven tegen e en al te grote voortvarendheid van het jeugdige College, dat dit altijd dankbaar heeft geaccepteerd. Aan de verhouding, waarin de raadsleden tot de heer Ba tenburg staan, komt thans door beëindiging van diens dienst tijd een einde. Dat geeft enerzijds reden tot droefheid, Scheiden van iemand, waarmede jarenlang op de aangenaamste manier is samengewerkt, is nooit prettig. Maar het impliceert niet, dat er nu ook aan de prettige persoonlijke verhouding een einde moet komen. Integendeel, zegt spreker, wij gunnen U van harte Uw rust, maar spreken daarbij de wens uit, dat die prettige persoonlijke verhoudingen ook voor de toekomst bestendigd mogen blijven. - Wij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 192