28 Mei 1953 69» Wij zouden tekort schieten in onze taak, zegt spreker, in dien wij in ons dankwoord ook niet een gerechtvaardigde hulde krachten aan U, Mevrouw Batenburg. Ongetwijfeld hebt U in moeilijke en drukke tijden Uw man, voor zover dit in Uw vermogen lag, trouw bijgestaan. Vanzelfsprekend kunnen wij dit niet ge noeg naar waarde beoordelen. Wat wij wel kunnen beoordelen is dit, dat wanneer wij de Secretaris eens mochten nodig hebben en hij bleek niet thuis te zijn, wij altijd op bijzonder vriende lijk en hulpvaardige wijze te woord werden gestaan. Mijnheer en Mevrouw Batenburg. Ik moge het hierbij laten. Weest U overtuigd van onze warme sympathie en genegenheid voor U beiden. G-eve God U gezamenlijk, met Uw kinderen, een rijke levens avond, waarbij, zij het dan niet ambtelijk, het gegeven mag zijn nog heel veel te doen in het belang der gemeente Soest, de gemeente, daarvan zijn wij overtuigd, welke de liefde van Uw hart heeft en ook zal blijven behouden. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat de leden van de fractie van de P.v.d.A. niet willen achterblijven in het brengen van hulde aan de scheidende Secretaris. Het is echter moeilijk thans nog een zijde van zijn persoonlijkheid of van zijn werk te noemen, waarover iets nieuws zou kunnen worden gezegd. En wetende, dat het niet in de aard van de heer Batenburg ligt persoonsverheerlijking op prijs te stellen, wil spreekster vol staan met de aftredende Secretaris zeer hartelijk dank te zeggen voor de onpartijdigheid, waarmede hij altijd ook de fractie van de P.v.d.A. heeft ter zijde gestaan. Eerlijk gezegd, heeft zij er wel eens tegen op gezien met een katholieke Secretaris samen te werken, maar het is haar hard meegevallen. Waar het gezin van de heer Batenburg wel eens is tekort gekomen, hoopt spreekster, dat hem nog een lange tijd zal worden geschonken om deze schade in te halen. De heer VAN WELY zegt de heer Batenburg reeds 31 jaar geleden als Secretaris van de gemeente Soest te hebben leren kennen. Als solliciterend ambtenaar heeft spreker zich toen tot hem gewend en hij is de heer Batenburg altijd dankbaar ge bleven voor de welwillendheid, waarmede deze hem zowel op het stadhuis als bij zich aan huis, waar spreker altijd aller hartelijkst is ontvangen, niet alleen door de heer, maar ook door mevrouw Batenburg, steeds heeft te woord gestaan. Het is vandaag voor de heer Batenburg een zeer harde en een moeilijke dag. Hij heeft zich met hart en ziel op zijn werk geworpen en er, Gode zij dank, mooie vruchten van zien groeien. Hij heeft een zevental burgemeesters medegemaakt, maar is zelf altijd in de functie gebleven, die hij met zoveel succes heeft vervuld Hartelijk dank brengt spreker voor de medewerking, die hij als hoofd van een openbare school te allen tijde van de heer Batenburg heeft ondervonden en ook voor hetgeen deze voor hem als raadslid heeft gedaan, alsmede voor al het geen hij voor de gemeente Soest heeft gepresteerd. Gezien de groei van de gemeente tot 24.000 inwoners, kan de heer Batenburg met grote tevredenheid terugzien op het werk, dat achter hem ligt. - Er -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 194