28 Mei 1953 70, Er is een tijd van komen en een tijd van gaan; nu voor de Gemeentesecretaris de tijd van gaan is gekomen, hoopt spreker, dat de heer Batenburg nog vele gelukkige jaren met zijn gezin ten deel zullen vallen en dat hem de kracht zal zijn gegeven voort te gaan op de tot heden door hem "bewandelde v/eg. Hij zit in zoveel "besturen en moet er het "bijltje niet "bij neerleg gen; hij moet blijven arbeiden in het belang van de gemeente Soest, Spreker hoopt, dat de heer Batenburg nog vele jaren de groei en bloei van Soest zal mogen medemaken! Mevrouw LANDWEER-de Visser verheugt zich over de haar ge boden gelegenheid, mede namens haar fractiegenoot de heer Schaddelee, voor de C.H.U, een woord van afscheid tot de ver trekkende Gemeentesecretaris te richten. Toen de Burgemeester uit de Gemeentewet voorlas, dat het de taak van een gemeentesecretaris is de Raad in alles be hulpzaam te zijn, heeft spreekster gedacht aan haar intrede in de Raad toen haar plaats naast die van de Secretaris werd. Zij kreeg onmiddellijk de gemeentebegroting te behandelen en heeft toen de Secretaris medegedeeld, dat zij in de Raadzaal een klok miste, maar niet wist bij welk onderdeel van de begroting zij die ter sprake kon brengen. De heer Batenburg zeide niet veel, maar op een gegeven moment gaf hij haar een duwtje en zeide: Mevrouw, nu is het Uw moment: de klok! Spreekster vond het ontzettend aardig, dat de Secretaris om zo'n kleinigheidje had gedacht en wanneer zij nu op de klok in de Raadzaal kijkt, verbindt haar dit nog altijd met de heer Batenburg, De grote bereidwilligheid waarvan deze toen blijk heeft gegeven, is nooit opgehouden. Als een raadslid iets nodig had, was de heer Batenburg altijd bereid te helpen. Voor die bereidvaar digheid en hulpvaardigheid zegt spreekster namens haar fractie de Secretaris hartelijk dank. Het is niet altijd gemakkelijk voor iemand, oud te worden en een punt te moeten zetten achter het werk, dat hem lief is geworden. Het werk van Gemeentesecretaris is de heer Baten burg zeer zeker zeer lief geweest en is het hem nog. Hij heeft voor Soest zoveel gedaan. Spreekster zou hem kunnen toewensen, dat God hem een tijd van rust gunt, maar als er van rust wordt gesproken, zal hem iets van een glimlach op het gelaat komen, want bij hem past geen rust, daarvoor is hij veel te vitaal. God sterke U - zo eindigt spreekster - en zegene U bij het vele werk, dat U nog wacht buiten de Raad en waarin gij voor Uw medemensen en vooral voor Uw medeburgers van Soest, waaronder ook ik mij gaarne rangschik, nog veel kunt zijn. Mevrouw BUNGENER-Odinot sluit zich gaarne en volkomen aan bij de vele woorden van waardering, die reeds tot de heer Ba tenburg zijn gericht. Zij heeft vaak bij de Secretaris kunnen aankloppen en deze stond altijd voor haar klaar, waarbij het er niet toe deed wat haar partij dacht. Spreekster hoopt, dat de heer Batenburg nog vele jaren temidden van zijn gezin ge geven zullen zijn en vooral ook, dat hij die zal kunnen slijten in een wereld van vrede. De wethouder VAN ZADELHOEE richt een persoonlijk woord tot de scheidende Secretaris, die hij reeds ruim twintig jaar kent. Reeds in de begintijd, toen spreker hier betrekkelijk on bekend was, heeft de heer Batenburg op hem een grote indruk - gemaakt, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 196