28 Mei 1953 71 gemaakt, niet omdat hij Secretaris was, maar om zijn grote lief de voor de gemeente, die zich uitte in alle gesprekken, die de heer Batenburg en spreker in hun beider gezinnen hebben kunnen voeren over het gemeentelijke leven. In alle gesprekken met de heer Batenburg kwam diens grote liefde voor de ge meente naar voren. Onder meer ging zijn belangstelling uit naar het uitbreidingsplan. Voor en tijdens de oorlog, toen de heer Van Embden zijn opdracht van het gemeentebestuur had gekregen, heeft spreker vrij vaak met de heer Batenburg over het uit breidingsplan gepraat en toen hij na de oorlog tot raadslid werd gekozen, is zijn belangstelling daarnaar uitgegaan. De heer Batenburg is degene geweest, die spreker daarop heeft ge wezen en deze zegt hem daarvoor hartelijke dank. Daarnaast past een woord van dank voor de wijze, waarop de heer Batenburg de leden van het College steeds is tegemoetgetredenIn 194-5 wa ren de heer Van Dalen en spreker als wethouders nog volkomen groen, maar de heer Batenburg is hen steeds met grote bereid heid tot hulp tegemoetgetreden. Toen de heer De Haan in de plaats van de heer Van Dalen kwam, ging het- op dezelfde voet voort. Voor de grote voortvarendheid, die de heer Batenburg steeds heeft getoond, brengt spreker hem nogmaals dank en hij hoopt, dat de door familierelaties ontstane vriendschap vele jaren zal mogen blijven bestaan. De wethouder DE HAAN zegt, dat de heer Batenburg mede de oorzaak is, dat hij thans aan diens linkerzijde is gezeteld. Een dikke twintig jaar geleden heeft spreker bij de Secretaris gesolliciteerd naar een zeer ondergeschikt baantje. De heer Batenburg maakte er wat meer werk van dan in het algemeen ge beurt en door een onderhoud met de Secretaris is bij spreker grote belangstelling ontstaan voor het gemeentelijke werk. Dit is de oorzaak geweest, dat spreker zich meer op gemeentelijk terrein is gaan bewegen. Als raadslid heeft hij ervaren de grote kennis van de heer Batenburg van toestanden, personen en verhoudingen, waarmede hij het werken in het gemeentebestuur voor velen zeer heeft vergemakkelijkt en waarvan allen hebben geprofiteerd. Hetgeen het College heeft kunnen doen, vond mede zijn oorzaak in de inspiratie en de kennis van de heer Baten burg. Spreker zegt hem daarvoor hartelijk dank en wenst hem het allerbeste op zijn verdere levensweg. De Gemeentesecretaris, de heer BATENBURG, zegt, dat het thans aan hem is na deze uitvoerige dankzeggingen en afge legde getuigenissen een kort woord te spreken. Er is zoveel ten goede van hem gesproken, dat het hem niet mogelijk is in alles afzonderlijk terug te treden. Spreker denkt thans terug aan de vreugdevolle dag, waarop hij zijn veertigjarig dienstverband in de gemeente mocht her denken. Toen was er slechts feestvreugde en een prettige geest; nu is er een andere toon, maar desalniettemin is het niet minder hartelijk. Buitengewoon is spreker getroffen door de woorden van de Voorzitter, dat voor hem niet het ogen blik is gekomen om er bij neer te gaan zitten. Dit is voor hem een lichtpunt tegenover de minder aangename gevoelens, die hem hebben bezield bij het binnentreden van de Raadzaal. - Nu -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 198