28 Mei 19 53 - 72. Nu de Voorzitter en met hem de gehele Raad van spreker hehhen getuigd, dat hij zijn plicht tenvolle en volledig heeft vervuld, dat hij ruimschoots heeft voldaan aan de eisen, die de Ge meentewet aan een secretaris stelt, mag hij het heengaan niet te zwaar opnemen en hij zal dat dan ook niet doen. Spreker is .God zeer dankbaar voor het hem geschonken voorrecht op 65-jarige leeftijd de vitaliteit te bezitten, waar over hij nog beschikt. Het is een groot voorrecht, wanneer men ziet hoevelen op die leeftijd en ver daar beneden reeds zijn- gevallen. Het is ook een voorrecht geweest, dat spreker zijn mooie werk in zijn geboorteplaats Soest heeft mogen verrichten. Soest is voor spreker alles geweest. Soest was klein toen hij er in 1907 als volontair de Gemeentesecretarie binnentrad. Het telde toen 4.912 inwoners en op het ogenblik telt het er bijna 24.000 Hit bewijst voldoende, dat er in Soest veel is omgegaan. Wij heb ben het, zegt spreker, met succes tot een grotere gemeente gebracht. Hit is echter het verleden; in de toekomst verder van Soest te maken wat er van te maken is, is voor een groot deel een taak voor de Voorzitter als jonge Burgemeester. Spreker wenst hem, de Raad en het College van B&W voor hun toe komstige werkzaamheden Gods allerbeste zegen; hij hoopt dat hun de gezondheid en de kracht gegeven mogen worden om de burgerij van Soest daarheen te leiden, waar zij moet zijn. Vele vraagstukken zullen nog aan het gemeentebestuur wor den voorgelegd, maar met vereende krachten en met de eensge zindheid, die de laatste jaren onder leiding van de Burge meester in de Raad heerst, zullen die vraagstukken zeker tot een goede oplossing worden gebracht. Spreker heeft het wel anders medegemaakt, maar met deze prettige, aangename, open hartige Raad zal het de Burgemeester met het College van B&W zeker zijn gegeven Soest tot een goed geregeerde plaats te maken. Alles wat er in Soest gebeurt, zal spreker met veel in teresse blijven volgen zonder zich te bemoeien met de politiek. Er is hier gewaagd van sprekers neutraliteit. Het is zijn over tuiging, dat een ambtenaar zich zoveel mogelijk van het poli tieke terrein moet distanciëren, want hij heeft te maken met iedereen. Hank zij deze overtuiging is het spreker gemakkelijk geweest met de dames en heren van alle fracties zo prettig om te gaan zonder dat hij daarmede ooit zijn eigen standpunt in het gedrang heeft gebracht. Spreker dankt de dames en heren, die zulke indrukwekkende woorden tot hem hebben gericht voor hetgeen zij hebben uitge sproken. Hij hoopt van harte, dat hun goede wensen ten opzichte van hem en zijn gezin verwezenlijkt zullen mogen worden. He Voorzitter persoonlijk zegt spreker vriendelijk dank voor de wijze waarop hij dit afscheid heeft willen regelen. Hat zijn vrouw en kinderen daarbij tegenwoordig hebben kunnen zijn, vindt hij zeer prettig, omdat ook zijn kinderen hebben kunnen horen, hoe men over hun vader denkt. Spreker hoopt, dat zijn vrouw zal kunnen getuigen, dat het thuis ook zo goed is ge gaan. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 200