Nr. 5 26 Juni 1953 74. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 26 Juni 1 953,-des namiddags te 7.15 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer P.C. Groot, loco-Secretaris. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, P. Boer, mevrouw Th. J. Bungener-OdinotH.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. HilhorstR. Hilhorst, G. Kruyff, mevrouw S„G. Landweer- de Visser, mevrouw 3.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, W. Schim mel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van Wely, W.G-. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de leden: C.J. Schaddelee en A.A. van Winden. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat van de heren Schaddelee en Van Winden bericht van verhindering is ontvangen. 74. De VOORZITTER stelt voor allereerst te doen plaatshebben de beëdiging van de heer J.J.J.M. Eesten als Gemeentesecretaris. De heer Eesten is niet reeds zover hersteld, dat hij zijn werk in de gemeente Soest kan aanvangen, maar gehoopt mag worden, dat dit binnen enkele weken zal kunnen gebeuren. De heer Pesten komt ter vergadering en legt in handen van de Voorzitter de eed van zuivering en de eed van trouw af, zoals die in artikel 107 van de Gemeentewet zijn voorgeschreven. De VOORZITTER zegt daarop het volgende: Ik dank U wel, mijnheer Pesten. Wij zullen U op dit moment nog niet in onze kring welkom heten; wij hopen dat daartoe spoedig gelegenheid zal zijn, als U volledig genezen in ons midden zult komen. Ik dank U voor de moeite, die U heeft genomen om uit Heiloo hierheen te komen en wens U een spoedig en algeheel herstel van gezondheid. De heer Pesten verlaat hierna de vergadering. 75. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d. 20 April en 28 Mei 1953. De notulen van deze beide vergaderingen worden zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 76. Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden. De VOORZITTER verzoekt de heren Clemens, Schaafsma en Kruyff de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven te vormen en schorst de vergadering. Na hervatting der vergadering deelt de heer CLEMENS mede, dat de geloofsbrieven van de dames en heren alle in orde zijn bevonden, waarna op voorstel van de Voorzitter zonder hoofde lijke stemming wordt besloten alle leden toe te laten. 77. Ingekomen stukken. a. schrijven van de Voorzitter van het Centraal Stembureau, ten geleide van de processen-verbaal van de stembureaux, een af schrift van het proces-verbaal van de zitting van het hoofd stembureau en een afschrift van het proces-verbaal van de zit ting van het centraal stembureau, betrekking hebbende op de verkiezing van leden van de Gemeenteraad. b. schrijven van Burgemeester en Wethouders waarin verhoging van het invoerkeurloon ontraden wordt. - c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 204