26 Juni 1953 75" O. rapporten van het Verificatiebureau der yereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle kas en boeken van de Gemeente-Ontvanger en de -gemeentelijke bedrijven,, Deze drie stukken worden alle aangenomen voor kennis geving» 78o Bezwaarschrift van A.J. Verkerk tegen de hem opgelegde aan slag in het Vergunningsrecht 1 Mei 1953 - 1 Mei 1954, met voorstel van B, en W. (1-303)" De heer VAN WELY deelt mede, dat de vergunninghouders steen en been klagen over klandestiene verkoop van sterke drank in v erlofzaken en vraagt of daarop wel voldoende toe zicht wordt uitgeoefend» De VOORZITTER zegt, dat de heer Van Wely een ernstige, zuiver politiële zaak aanroert, maar meent dat de belang hebbenden het zwarter zullen hebben gezien dan het in wer kelijkheid is o Maar mocht het zo zijn, dan heeft ieder, die er kennis van krijgt, de plicht daarvan mededeling te doen aan de politie» Nu en dan vallen er op dit gebied bekeu- ringen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen» 79" Crediet-aanvrage voor het gereedmaken en uitwerken van de plannen van een volledige rioolwaterzuiveringsinstallatie (l-292a). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen» 80. Verzoek van de commissie voor het inrichten van twee model woningen om subsidie, met voorstel van B» en W» (1-310)» De VOORZITTER deelt mede, dat enkele leden van de Finan ciële Commissie zich tegen het verlenen van subsidie hebben verklaard, terwijl enkele andere leden tegen het bedrag van het subsidie zijn» De voorzitter van de commissie heeft zich voor het voorstel van het College uitgesproken» Ver volgens deelt spreker mede, dat het niet in de bedoeling ligt twee, doch slechts één modelwoning in te richten. Mevrouw LANDWEER-de Visser vindt de toelichting op het voorstel zeer schaars en het bedrag vrij hoog» Daar zo 'n modelwoning een mooi reclameobject is voor de leveran ciers, ligt het meer in hun lijn de kosten te dragen. Volgens de voorzitter van de commissie is het nodig een ex pert in te schakelen om zo'n huis op practische en eco nomische wijze in te richten, maar het grote belang daarvan kan spreekster nog niet zozeer inzien en zij acht het niet ver antwoord daarvoor van gemeentewege ƒ.800,uit te geven» Spreekster vraagt hoe men tot het bedrag van ƒ.800,is ge komen. De heer CLEMENS vindt het bedrag van ƒ.800,tamelijk hoog. In de nieuwe woning komen in de regel geen jong-ge huwden, maar mensen die reeds meubels hebben» Voor jongelui kan enige leiding nuttig zijn, maar over het algemeen schept men in zijn woning zijn eigen sfeer» Ook spreker zal gaarne vernemen, waarvoor hetbedrag van ƒ.800,precies is bestemd. In Den Haag hebben de leveranciers geld toegegeven als zij in een modelwoning hun meubels mochten plaatsen» In de toe lichting staat niet, dat de winkeliers bijbetalen, maar nu hem is gebleken, dat dit inderdaad het geval is, kan spreker zich bij het voorstel neerleggen» - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 206