26 Juni 1953 -- 76 0 De heer BOER zegt, dat tot de uitgave'van 20.000, voor de rioolwaterzuivering zonder meer is besloten, terwijl op deze 800,wordt gekeken, of het een milliardenkapitaal isEchter ziet spreker in dit voorstel geen practische be tekenis» De jongelui zullen zeggen, dat de gemeente beter doet met voor woningen in plaats van voor modelkamers te zorgen. Mensen, die reeds jaren naar een woning hebben - spreker mag niet zeggen "getabernald" - uitgekeken, zullen zeggen, dat zij zelf reeds lang hebben overlegd hoe zij hun woning zullen in richten en slechts behoefte aan een woning hebben. De heer ZOETELIEF is er niet tegen de hulp van eent ech- nisch adviseur in te roepen, maar vindt 800,voor reis- en verblijfkosten en het advies wel zeer hoog. De heer VAN WE1Y acht de leveranciers wel in staat een woning, en vooral een arbeiderswoning, in te richten en een uitgave van ƒ.800,voor een adviseur niet verantwoord. De heer SCHAAFSMA verheugt zich er over, dat door het ma ken van één modelwoning het klasseverschil niet zal worden aangewakkerd, hetgeen z.i. bij het maken van de aanvankelijk voorgestelde twee modelwoningen wel het geval zou zijn geweest. Hij ziet in het voorstel een stimulans, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de leveranciers, die het beste kunnen tonen, dat zij kunnen leveren. Mevrouw POLET-Musler deelt mede, dat in andere gemeenten modelwoningen nooit door de middenstand zijn ingericht, maar altijd door de Stichting "Goed Wonen" in opdracht van het gemeen tebestuur, dat de kosten ad ongeveer 2.500,voor zijn rekening nam. De Stichting "Goed Wonen" is ontstaan uit de samenwerking van fabrikanten, binnenhuisarchitecten, klein handel en consumenten» Men wil tot een efficiënter woningpeil komen door doelmatige meubels van de best mogelijke kwaliteit te ontwerpen, die laag in prijs kunnen zijn doordat zij in massa worden gefabriceerd. Door alle eeuwen heen is de geest van de tijd tot uitdrukking gekomen in de manier van wonen en men zoekt thans naar de stijl van deze tijd» De Stichting "Goed Wonen" geeft een maandblad uit en heeft een showroom. In een besloten vergadering heeft spreekster de wens geuit iets der gelijks in Soest te hebben. De heer Schaddelee heeft toen ge zegd, dat de middenstand moest worden ingeschakeld, terwijl het College heeft gemeend, dat het initiatief niet door het ge meentebestuur, maar door particulieren moest worden genomen. De thans gevraagde post van 800,betreft het ontastbare, het opvoedkundige gedeelte; de rest wordt door de middenstand gedragen met geld of arbeidskracht. Met klassenstrijd heeft de gehele zaak niets te maken, maar de moeilijkheden zijn het grootst voor gezinnen met kleine en voor die met studerende kinderen, die behoefte hebben aan een af zonderlijk verwarmd en verlicht vertrek. De VOORZITTER zegt, dat er naar het oordeel van B&W op het gebied van de woninginrichting wel een en ander valt te verbeteren. Nederland, en dus ook Soest, is op dit gebied nogal achterlijk. In Denemarken en Zwitserland bijvoorbeeld ziet men heel eenvoudige en smaakvolle meubels, terwijl men in Nederland zit te tobben met namaakstijlen, Renaissance, Queen Anne en Romantiek, die van minder goede kwaliteit zijn, omdat het niet te duur mag zijn, en deze namaak werkt niet stijlont wikkelend op de bewoners. - Uit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 208