- 10 - Mededeling Wethouder Van Zadelhoff, dat Ooilege voornemens is boekhou ding gemeentewerken meer bedrijfseconomisch in te richten21 Dec 53 188 Vaststelling begroting gemeentewerken21 Dec 53 189 RE INI GINGSDIENST -2.07.55 Ar Verlenen crediet voor de aanschaffing van 500 vuilnisemmers28 Mei 53 64 192/193 193 27 POLITIE. -2.07.55 B Huur van het perceel Veldm.Montgomeryweg 86 voor de adm. van de ge meente haar takken van dienst van P.G.A. Kradolfer te Zeist18 Dec 53 163 Verstrekking telefoon aansluiting aan de agent van politie Mantjes21 Dec 53 192 Instelling van een hon denbrigade bij de politie. 21 Dec 53 192 Woorden van lof voor het maken van een verkeers- tafel door enige agenten. 21 Dec 53 Uitbreiding poltiecorps 21 Dec 53 GASBEDRIJF. -2.07.55 C Deelneming in de Ver.van Gasbedrijven20 lort 53 Vaststelling besluit tot regeling rentepercentages wegens opnamen en stor tingen door het gasbedrijf in rekening-courant over 195221 Jul 53 91 Voorzitter beantwoordt vragen inzake de gasvoor- ziening in de toekomst... 21 Dec 53 187/188 Vaststelling begroting gasbedrijf21 Dec 53 188 GRONDBEDRIJF -2.07.55 D Vaststelling begroting grondbedrijf21 Dec 53 187 WEGENFONDS -2.07.55 E Vaststelling begroting wegenfonds21 Dec 53 187 MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. -2.07.55 F Wijziging van het regle ment voor de instelling van Maatschappelijk Hulp betoon30 Oct 53 138 Benoeming heren De Haan en Baars tot lid van Maatschappelijk Hulpbetoon 18 Dec 53 168

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 20