26 Juni 1953 77 Uit het "besef, dat men met de meubelproductie en de meubelafname niet op de goede weg is, is "Goed Wonen" ont staan. Elders wordt de zaak geheel door de gemeente gefinan cierd, maar B&W hebben gemeend het grootste deel door de middenstand te moeten laten dragen, omdat er voor deze stand ook baten uit kunnen voortkomen. In de woningen komen wel niet de pas gehuwden, maar toch wel de jongere gezinnen, die nog weinig of in het geheel geen meubels hebben aangeschaft doordat zij bij voorbeeld bij de ouders hebben ingewoond. Mevrouw LANDWEER-de Visser heeft begrepen, d at de kos ten voor de gemeente ook bij het inrichten van één woning 800,blijven en vindt dit toch wel enigszins scheef. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat er bij de middenstand minder belangstelling bestaat dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Als het aantal deelnemers daalt, stijgt de bijdrage per deelnemer. Daarom moet het bedrag van 800,ook bij één modelwoning gehandhaafd blijven. Mevrouw LANDWEER-de Visser begrijpt hieruit, dat de ge meente dus niet alleen het advies, maar ook andere dingen betaalt Mevrouw POLET-Musler wijst er op, dat verschillende on kosten gelijk blijven of het één of twee woningen betreft. De heer KRUYEE wijst er op, dat de gemeente verplicht is zich tot het bouwen van kleinere woningen te beperken, die voor de bewoners moeilijkheden opleveren. Nu is het de taak van de overheid, die zoveel millioenen besteedt voor het bouwen van kleine woningen, de bewoners voor te lichten omtrent de wijze, waarop zij uit die kleine woningen een maximum ren dement kunnen halen. Daarom acht spreker de gemeente ver plicht dit subsidie te verlenen. De heer A.P. HILHORST wil niet alles tot taak van de overheid maken. Hij is niet tegen het voorstel, maar wanneer de zaak wordt gesteld als door de heer Kruyff geschiedt, zou hij er tegen moeten stemmen. Mevrouw BUNGENER-Odinot acht het zeker de taak van de overheid de bevolking te helpen voorlichten omtrent de beste wijze van inrichten van de woningen, die op het ogenblik nu eenmaal klein zijn. Dit betekent niet, dat spreekster ermede accoord gaat zo klein mogelijke woningen te bouwen, maar die woningen zijn er nu eenmaal en de gemeente kan behulpzaam zijn voor v/at betreft het zo doelmatig mogelijk inrichten van deze woningen. Spreekster vraagt een overzicht van de wijze, waarop de ƒ.800, worden besteed. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat hetgeen mevrouw Po- let-Musler naar voren heeft gebracht het College niet be kend was. Verschillende winkeliers zullen wel in staat zijn een woning in te richten, maar of zij daarbij altijd wel op de economische voordelen zullen letten, is vers twee. Een modelwoning moet worden ingericht door een expert, die on afhankelijk is van winkeliers en fabrikanten. Het is een overheidsbelang, dat de woningen goed worden ingericht, want door het onjuist plaatsen van de meubels kan schade worden aangericht aan de woningen* In het belang van het economisch bewonen van de woningen is het daarom zeker goed het bedrag van ƒ.800,toe te staan. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 210