26 Juni 1953 78. De heer VAN WELY meent, dat de winkeliers goed zullen doen een kijkje te nemen in- de showroom van de Stichting "Goed Wonen" Dan zullen zij in staat zijn een woning goed en smaakvol in te richten en is een binnenhuisarchitect niet nodig. Spreker kan zich met het voorstel niet verenigen en meent, dat het bedrag van ƒ.800,nu er slechts één modelwoning zal komen, in ieder geval zou moeten worden teruggebracht tot 400, De wethouder VAN ZADELHOFE meent, dat de vraag of de over heid hier een taak heeft, met het voorstel niets heeft te maken De overheid subsidieert op het gebied van landbouw en industrie en ook op medisch gebied zonder dat dit daarom allemaal over heidstaken worden. Het spijt spreker, dat er slechts één model woning zal komen, want een eenheidswoning acht hij allerminst gewenst. Er is op dit gebied zoveel differentiatie, dat er eigenlijk vier of vijf modelwoningen moesten worden ingericht. Spreker is bereid zijn stem aan de ƒ.800,-- te geven, mits de middenstand voor twee modelwoningen zorgt, want er zitten voor deze stand grote voordelen in. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat de besprekingen met de mid denstand niet het resultaat hebben opgeleverd, dat zij er zelf van had gehoopt. Spreekster is het met de heer Van Zadelhoff eens, dat men niet ziet waar zijn voordeel ligt. Iedere bezoeker krijgt een folder met de namen van de medewerkende leveranciers. Een betere reclame is niet denkbaar. Door te eisen, dat er twee modelwoningen komen, straft men de goedwillenden, die daartoe zonder medewerking van de anderen niet in staat zijn, omdat aan het draagvermogen van iedere zaak een grens is. De wethouder VAN ZADELH0PE neemt zijn amendement terug. Waar de gehele middenstand in moeilijkheden zit, vindt hij het meer dan treurig, dat men ondanks de steun van de overheid niet medewerkt Het gewijzigde voorstel van B&W wordt hierop aangenomen met 11 tegen 6 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Van Zadelhoff, R. Hilhorst, mevrouw Bungener-OdinotSchimmel, Kruyff, Zoetelief, mevrouw Polet-MuslerClemens, A.P. Hilhorst, Van den Arend en De Haan. Tegen hebben gestemd de leden Boer, Dorresteijn, mevrouw Van der Swan-de Kiewit, Van Wely, Schaafsma en mevrouw land weer-de Visser. Voorstel tot vaststelling van een verordening tot aanwijzing van een aantal werkdagen, waarop de normale winkelsluitingstijden niet gelden (1-309) Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt, of de winkeliers worden verplicht hun zaken open te houden. De VOORZITTER zegt, dat dit niet het geval is; zij krijgen daartoe vergunning. Het voorst el w ordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Vaststelling van besluiten tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920; a. aan het R.K. Schoolbestuur te Soesterberg voor aanschaffing van leer- en leesboekjes voor het 4e leerjaar ten behoeve van de R.K. School aan de Generaal Winkelmanstraat wegens stijging van het aantal leerlingen (1-1416); - b. aan -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 212