26 Juni 1953 79» b. aan het Bestuur der Mariaschool voor verbetering van de verlichting in die school (1-1441); c. aan het Bestuur der Mariaschool tot beschikbaarstelling van een noodlokaal ten behoeve van die school (1-305); Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming worden de besluiten sub 82 a-c vastgesteld. d. aan het Bestuur der Mariaschool voor aanschaffing van 24 nieuwe schoolbanken voor die school (1-304). Be heer ZOETELIEF vraagt, of de wethouder er een methode van maakt 50 door het gemeentebestuur en 50 door het schoolbestuur te laten betalen. Baar zou spreker tegen zijn. Be heer BOER zegt, dat er in de Onderwijscommissie op is geattendeerd, dat de betaling door het schoolbestuur geen overweging zou zijn voor de inwilliging van het verzoek. Indien dit wel het geval is, zou spreker er tegen zijn, want dewet kent dit niet. Artikel 73 stelt bepaalde eisen en daaraan is voldaan. Be wethouder BE HAAR zegt, dat het niet om volstrekt onbruikbare banken gaat, maar om banken die beter door an dere vervangen kunnen worden. Er is een middenweg gekozen en het is met de schoolbesturen besproken van wie ver schillende reeds iets hadden gedaan. Be financiële posi tie van de gemeente is zeer precair; niettemin acht het gemeentebestuur het belangrijk, dat de slechte banken successievelijk worden vervangen, maar het was geen wette lijke noodzaak. Baarom staat in de toelichting, dat de gemeente, gezien de welwillendheid van de schoolbesturen, ook iets moet doen. Er is geen andere mogelijkheid dan artikel 72, maar het is geen kwestie van handjeklap. Be heer ZOETELIEF acht het onjuist, dat alleen de schoolbesturen die in een financieel gunstige positie ver keren, hiervan kunnen profiteren en wijst op de openbare scholen, waar geen schoolbesturen achter staan. Wanneer de banken naar het oordeel van de schoolarts en de inspec teur moeten worden vervangen, is het in strijd met de wet, dat een s choolbestuur zich misschien in schulden zal moeten steken om nieuwe banken te krijgen. Be heer BOER zegt, dat de Raad slechts heeft te be oordelen of een aanvrage voldoet aan de bepalingen van ar tikel 73. Volgens het tweede lid van artikel 75 kan een aanvrage slechts worden geweigerd, wanneer niet is vol daan aan de vereisten van artikel 73. Hademaal ook de wet houder het noodzakelijk acht de oude banken door nieuwe te vervangen, is aan de wet voldaan en zou spreker de verdere toelichting achterwege willen laten. Be wethouder BS HAAR zegt in antwoord aan de heer Zoetelief, dat de openbare scholen geen nieuwe banken nodig hebben. Het is ook helemaal niet zo, dat degenen die er financieel goed voor staan geholpen worden. Er is op alle scholen een enquête gehouden naar de toestand van de banken en er zijn drie uitgekozen waar deze toestand het slechtst was. Een daarvan heeft echter een beroep lopen inzake ar tikel 101 en het bestuur van deze school meende zijn positie te verzwakken door hier mede te doen. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 214