26 Juni 1953 80. Het is niet gezegd, dat de volgende stap op dezelfde wijze zal worden gezet. Met de heer Boer is spreker het eens, dat de toelichting niet in het "besluit "behoeft te staan. Het zou bij andere instanties de indruk kunnen wekken, dat de gemeente aan het potverteren is. Er is een schoolbestuur bij, dat er finan cieel waarschijnlijk slechter voorzit dan het schoolbestuur, waar op de heer Zoetelief doelt en dat achterblijft. Het voorstel w ordt hierop zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Be heer BOERs Het is toch aangenomen zonder bedoelde toe lichting? Be VOORZITTERS Deze toelichting staat niet in het besluit. e. aan het Bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" te Soest voor aanschaffing van leermiddelen, tafels en stoelen, en gereedschappen voor het vak Handenarbeid ten behoeve van de Chr. V.G.L.0School (1-1444)5 f. van het bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" te Soest voor aanschaffing van 24 nieuwe schoolbanken ten behoeve van de school voor g.l.o. aan de Prins Bernhardlaan (1-311 83. Voorstel tot verhoging van de voorschotten op de exploitatie vergoedingen over het jaar 1953 voor de bijzondere V.G.L.O.- Scholen (1-301 Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming worden de volgnummers 82 e-f en 83 aangenomen. 84. Voorstel tot het geven van straatnamen (1-308). De heer CLEMEHS verzoekt op de naambordjes de anteceden ten te vermelden van degene naar wie een straat is genoemd. Be naar pastoor Rademaker genoemde straat wordt bij voorbeeld toegeschreven aan de hopjesmaker van die naam! De heer SCHAAFSMA dankt het College van B&W voor de keuze van de naam "Sybrandus van Angeren"die in de wereld oorlog wegens verzet is gevallen. Mevrouw BUNC-EHER-Odinot geeft in overweging een volgende maal een straat te noemen naar het echtpaar Rosenberg. De heer VAN WELY stelt voor de laan in het Vredehofpark te noemen naar Burgemeester Des Tombe, die tijdens de wereld oorlog onder zeer moeilijke omstandigheden zijn taak heeft ver richt en heeft moeten vluchten om het vege lijf te redden. De VOORZITTER zegt, dat B&W de suggestie van de heer Clemens gaarne overnemen. De suggestie van mevrouw Bungener- Odinot is op het ogenblik niet aan de orde; spreker gelooft overigens niet, dat de Raad er voor zal voelen een straat te noemen naar twee dermate betwiste figuren. In antwoord aan de heer Van Wely zegt spreker, dat B&W zoveel mogelijk aan historische namen willen vasthouden. Park Vredehof is een bestaande naam en het is beter het overigens sympathieke denkbeeld van de heer Van Wely te verwezenlijken bij een straat, waarvoor nog geen naam bestaat. De heer VAN WELY verklaart hiermede zeer tevreden te zijn. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 85. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 20 April 1953, waarbij een crediet van 5000,werd verleend in verband met adoptie van de gemeente Oosterland en tot verlening van een crediet van 1000,(IV-298) Bit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 86-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 216