26 Juni 1953 81 86. Voorstel tot verhoging van het subsidietoegekend aan de R.K. Openbare Uitleenbibliotheek over 1953 (IV-297). I)e heer SCHAAFSMA vraagt hoeveel openbare biblio theken er in de gemeente Soest bestaan» Fe VOORZITTER zegt, dat het er één is, die aan de gestelde eisen voldoet» Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen» 87» Voorstel tot wijziging der begroting 1952 (overbrenging saldo 1951 en niet verwerkte credieten naar 1952) (IV-302) 88» Voorstel tot wijziging der begroting 1952 in verband met af sluiting van de dienst» 89» Voorstel om drie uitgelote 3 pandbrieven Utrechtse Hypo theekbank te verwisselen tegen drie 3-g- io pandbrieven» 90. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan het St. Elisabeth's Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort, in to taal groot 500,000,— (IV-307). 91» Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit van 13 Fecem- ber 1951 tot het aangaan van een geldlening groot 27.000,— (IV-299). 92» Voorstel tot wijziging van de beheersverordeningen van de takken van dienst (IV-306). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen 87-92 besloten. 93. Voorstel om aan het gemeentepersoneel een voorschot op de vacantie-uitkering voor 1953 "te verlenen (IV-300). Fe VOORZITTER deelt mede, dat het voorstel op grond van een hedenochtend ingekomen ministeriële circulaire in die zin ¥/ordt gewijzigd, dat de 2 niet wordt gelimi teerd tot een maximum van 75,en dat de vacantie- uitkering geschiedt overeenkomstig het aantal maanden, dat men in dienst is geweest. Vroeger kreeg men niets wan neer men niet het volle halve jaar in dienst was geweest. Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen» 940 Voorstel tot oninvorderbaarverklaring van diverse posten behorende tot de dienst 1952. 95» Vaststelling van besluiten inzake 2 a. aankoop van stroken grond ter verbreding van de Middel wijkstraat (V-1394); b. verkrijging van gronden voor verdergaande uitvoering van het uitbreidingsplan "Eartweg" V—1410/1417 en 1453) c. verkoop van een perceel grond gelegen aan de Talmalaan, hoek Fieter de Hooghlaan, aan de Stichting Koningin Emma-huishoudschool te Soest V—1396 Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 94 en 95 a-c besloten» Fe VOORZITTER doet namens B&W het voorstel ten be hoeve van de gemeente op de grond bedoeld in volgnr. 95c een hypotheek te vestigen voor het aan de stichting te lenen geld, evenals dit bij de kleuterscholen is geschied. Fit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 218