26 Juni 1953 84. De wethouder DE HAAF merkt op, dat de Raad de verlaging van het crediet van 5000,voor het geadopteerde Oos- terland tot 1000,-- zonder meer heeft geslikt, terwijl dit in hetzelfde vlak ligt als waarom het hier gaat. De deskun digen hehhen een ander inzicht dan de Raad. Spreker is het volkomen eens met de leden, die zich afvragen, of de Raad op deze wijze nog wel een taak heeft, maar de vraag is, of met het afwijzen van de wens van Gedeputeerde Staten iets valt te bereiken. De VOORZITTER zegt, dat Gedeputeerde Staten zich op het standpunt stellen: Soest heeft een dermate groot begrotings tekort, dat iedere mogelijke bezuiniging moet worden aange grepen, terwijl de Raad van oordeel is, dat de zuinigheid hier de wijsheid bedriegt. Gedeputeerde Staten hebben op het raadsbesluit nog geen beslissing genomen, maar adviseren het te veranderen, omdat de kans op niet goedkeuren groot is. Spreker zou het raads besluit willen splitsen in de omheining en de overige punten, opdat deze laatste, wanneer dé Raad voet bij stuk houdt met de kans dat het raadsbesluit niet wordt goedgekeurd, niet in ge vaar komen. De wethouder VAN DEïT AREND meent, dat niet is besloten tot het beschikbaar stellen van een crediet van 5500,voor betonpaden, omdat dit bedrag naar het oordeel van de heer Kruyff te hoog was. Indien deze palen 4500,kosten, zul len Gedeputeerde Staten misschien geen bezwaar hebben. De heer KRUYEE deelt mede, dat de kosten in September 1952 op 5500,-- zijn begroot, maar dat een later door hem gevraagde offerte belangrijk lager lag. Ook de prijzen van het prikkeldraad waren, blijkens een latere opgave van Stokvis aan spreker, gezakt. De prijs van de houten palen was van voor jaar 1953 en spreker meent, dat de prijs van de betonpaden toen met 1,50 1,75 per paal was gezakt. De VOORZITTER stelt voor, dat de Raad een crediet geeft van maximaal 5500,omdat de tegenwoordige prijs van be- tonpalen niet bekend is, en naar de tegenwoordige prijs wordt geïnformeerd vóór het besluit tot begrotingswijziging naar Gedeputeerde Staten gaat, opdat dit besluit nader kan worden geconcretiseerd De heer KRUYEE wijst nog op het verschil tussen dit ge val en het crediet voor Oosterland, waar het Rijk zal voor zien in een gemeentesecretarie wanneer die niet wordt be kostigd door de hulpverlenende gemeenten. De VOORZITTER deelt mede, dat de Minister van Binnen landse Zaken ten aanzien van de geadopteerde gemeenten een standpunt heeft ingenomen, waaraan Gedeputeerde Staten zich houden. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkom stig het voorstel van de Voorzitter om het oorspronkelijke voorstel te splitsen, waarbij een maximaal crediet van 5500,voor betonpaden wordt gehandhaafd. De VOORZITTER stelt voor geen rondvraag te houden, maar de heer SCIIAAFSMA deelt mede een punt noodzakelijk ter sprake te moeten brengen. Rondvraag. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 224