26 Juni 1953 85» De heer SCHAAFSMA vraagt hoe het staat met de kleuter school in Soesterberg. Hij acht het zeer gewenst de kleuter school over te brengen naar de andere zijde van de Amers- foortsestraat met het oog zowel op de veiligheid als op de afstand, omdat de bevolking van Soesterberg hoe langer hoe meer wordt verplaatst naar de andere zijde van de weg, terwijl ook het militaire gezag op verplaatsing van de kleuterschool aandringt. De wethouder DE HAAN zegt, dat omtrent het gisteren binnengekomen advies van Gemeentewerken nader overleg zal worden gepleegd met het schoolbestuur, omdat dit advies niet steunt op voldoende tekeningen en voldoende materiaalom schrijving. Bovendien is er geen enkel overleg geweest van het schoolbestuur met de inspectrice van het kleuteronder wijs. De zaak was niet op tijd gereed om in de Raad te worden gebracht De heer SCHAAFSMALigt dat aan het schoolbestuur of aan andere instanties? De wethouder DE HAAN: Ten dele ook wel aan het school bestuur De heer SCHAAFSMA: Ten delei De wethouder DE HAAN: De firma, die de houten school levert, is ook in gebreke. Het zijn niet de gemeentelijke instanties die achtergebleven zijn. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, of BceW de Raad kunnen inlichten omtrent de resultaten van het onderzoek naar aan leiding van het schrijven van de heer Koppen over de stroom- sterkte van de P.U.E.M. De VOORZITTER deelt mede, dat hieromtrent iemand van de P.U.E.M. bij hem is geweest, maar dat hij de door hem gevraagde schriftelijke uiteenzetting, die hij aan de Raad wil overleggen, nog niet heeft ontvangen. De spanning is wel laag, maar naar verhouding wordt hiervoor minder be taald. Al kan er natuurlijk wel aanmerking worden gemaakt op de kwaliteit van de stroom, men betaalt niet te veel. De heer BOER vraagt, of de kleine ruwe stukjes in de Sophia-, de Prins Hendrik- en de Nassaulaan niet betegeld kunnen worden. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat in de be groting, die nog niet is goedgekeurd, de betegeling niet is voortgezet in Soestdijk, maar in Soest-Zuid. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt, dat verschillende mensen Soest sullen verlaten, wanneer er op 18 Juli aan staande 300 straaljagers de lucht ingaan. Is het niet mogelijk de bevoegde instanties te verzoeken dit pro grammapunt te laten vervallen met het oog op de veilig heid en ook op de kosten, die 2000,per straal jager en per uur zouden bedragen? De VOORZITTER zegt, dat een aantal jachtvliegtuigen - of er bommenwerpers bij zijn, weet spreker niet - zullen overvliegen, maar dat zij niet zullen starten of landen op Soesterberg. Hieraan is veel minder risico verbonden dan aan bepaalde stuntvliegerij. Spreker gelooft, dat dit een van de meest rustige programmapunten is. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 226