26 Juni 1953 86. Mevrouw VAK DER SWAN-de Kiewit vraagt, of het rijwielpad langs de spoorbaan, waar een ongeluk is gebeurd, in beheer is bij de U.M.O. of bij de gemeente. De VOORZITTER zegt, dat het onderhoud practisch in beheer is bij het Ministerie van Oorlog. De heer KRÏÏYEE herinnert aan de bij de begroting toege zegde opgave van het aantal leerlingen uit Soest, die middel bare scholen in de omgeving bezoeken. De VOORZITTER betreurt het, dat deze opgave nog niet is verstrekt, maar het zal alsnog gebeuren. De heer KRUYPP dringt er voorts op aan, dat de gemeente iets doet op het gebied van vakonderwijs in de gymnastiek, daar vele onderwijzers verklaren dit onderwijs niet goed meer te kunnen geven nu er in de methodes van lichamelijke opvoeding zo veel is veranderd. De wethouder DE HAAK zegt, dat het advies is ontvangen van de inspecteur voor de lichamelijke opvoeding met wie lang durig overleg heeft plaatsgehad. Het gaat thans om een reeks financiële consequenties voor de gemeente en het vinden van een geschikte kracht, die te Soest waarschijnlijk geen volledige taak zal vinden. Waarschijnlijk zullen B&W voor het nieuwe schooljaar een voorstel doen. De heer VAK WELY zegt, dat de heer Boer de Prins Bernhard- laan heeft vergeten. Hij wijst er voorts op, dat het terrein aan de achterzijde van het politiebureau in een desolate toestand verkeert. Het hek is er in elkander gevallen. V/anneer het uit breidingsplan werkelijkheid wordt, zal de gehele toestand ver anderen, maar is het niet mogelijk een provisorische voorziening te treffen, want de bestaande toestand is voor Soest niet oorbaar. De wethouder VAK ZADE1H0PP zegt, dat de zaak al aan het veranderen is, maar dat het nog niet af is. Los van het uit breidingsplan wordt de toestand verbeterd. De heer CLELIEKS vraagt hoe het staat met de verkoop van grond aan de Moerbessenberg voor het zogenaamde administratie gebouw. De VOORZITTER deelt mede, dat B&W nog in onderhandeling zijn, terwijl het hangende de onderhandelingen niet mogelijk is mededelingen te doen. De heer CLEMEKSs Misschien kunnen wij hen voor een fait accompli stellen en ons oorspronkelijke plan van een hulpse cretarie en politiebureau uitvoeren. De VOORZITTER" Dat zou het einde nog we1 eens kunnen worden. Hierna sluit de VOORZITTER, te 21.35 uur, de vergadering. Typ:E.R Coll: Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Augustus 1953. De Secretaris De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 228