21 Juli 1953 87. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Dinsdag 21 Juli 1953, des namiddags te 730 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Eesten. Tegenwoordig de leden: J. van den ArendP. Boer, mevrouw Th. J. Bungener-OdinotH.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P, Hilhorst (later), R. Hilhorst, G-. Kruijff, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, M.M. van Wely, A.A. van Winden, W.G-. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de leden: mevrouw S.G-. Landweer- de Visser en C.J. Schaddelee. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformuleo Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Landweer-de Visser en de heer Schaddelee, terwijl de heer A.P. Hilhorst heeft bericht iets later ter ver gadering te zullen komen. De VOORZITTER richt zich hierna tot de Secretaris met de vol gende woorden: Alvorens de agenda af te werken, wil ik de Secretaris, de heer Eesten, een hartelijk welkom in deze kring toeroepen. Zoals ik vanmorgen reeds in de vergadering van het 'College zeide, verheugt het ons allen zeer, dat U weer zover hersteld bent, dat U Uw werk hebt kunnen aanvangen. Het is voor U een teleur stelling geweest, dat Uw komst even moest worden uitgesteld, maar wij zijn met U dankbaar, dat alles zo is gelopen, dat U nu hier kunt beginnen. Wij hopen zeer, dat U hier een goede werk kring zult vinden en dat het U gegeven zal zijn gedurende lange tijd in het belang dezer gemeente werkzaam te zijn. Het ambt van Secretaris is een heel bijzonder ambt, en niet te vergelijken met dat van een der andere ambtenaren. Een Secretaris moet gedragen worden, in de eerste plaats, door een grote liefde tot zijn werk en tot de mensen, waarmee hij in aan raking komt. Wij allen hebben goed vertrouwen, in U iemand ge vonden te hebben, die juist over die eigenschappen beschikt, waardoor men een goede Secretaris kan zijn. U hebt een mooie staat van dienst achter de rug; het administratieve werk had Uw belangstelling in Uw vorige gemeente en zal het ongetwijfeld ook in deze hebben. En wanneer daarbij dan komt een goede ver houding tot Uw medewerkers, tot de Raad en tot het College, kunnen wij niet anders zeggen, dan dat wij een goede toekomst met U tegemoet gaan. Ik heet U nogmaals van harte welkom en hoop, dat de pe riode in Soest U bevrediging zal geven. De SECRETARIS antwoordt daarop als volgt: Mijnheer de Voorzitter! Ofschoon het mij bekend is, dat ook in deze gemeente de Secretaris in de Raad een uitsluitend zwijgende functie vervult, zou ik U toch willen vragen mij voor deze keer de gelegenheid te geven enkele woorden te zeggen. Mag ik U dan danken voor de vriendelijke woorden, die U tot mij gesproken hebt en voor de goede wensen, die U daaraan hebt toegevoegd? Ik hoop, dat ik in staat zal mogen zijn, de ver wachtingen die U van mij koestert tot werkelijkheid te brengen. - Het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 230