21 Juli 1953 90. Men moet het voorstel, het stuk voor kennisgeving aan te nemen, niet opvatten als: leg het maar in een laatje, wij trekken ons er niets van aan. B&W hebben voorgesteld het stuk voor kennisgeving aan te nemen omdat zij meenden, dat het in Soest nog al redelijk toeging. Het College is echter gaarne bereid de Raad desgewenst, ook via de Directeur van G-emeentewerken, omtrent deze vraag uitvoeriger in te lichten. De heer SCHAAFSMA is heel dankbaar voor de toezeg ging van de wethouder en zou gaarne willen, dat de zaak nader onder het oog werd gezien. Besloten wordt het stuk in handen te stellen van B&W met verzoek een gedocumenteerd rapport van de Direc teur van Gemeentewerken aan de Raad over te leggen. b. Adres van het bestuur van de Bond van Mobilisatie invaliden en de Stichting "De Nederlandse Soldaat" te Drachten, verzoekende subsidie met voorstel van Burge meester en Wethouders dit te behandelen bij de vaststel ling van de gemeentebegroting voor 1954. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B&W besloten dit adres te behandelen bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor 1954. c. Verzoek van de handelaren in groenten, aardappelen en fruit tot het invoeren van een vacantie-regeling vol gens de Winkelsluitingswet, met voorstel dit in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om prae-advies. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van B&W besloten dit adres te stellen in handen van B&W om prae-advies. 101. Voorstel tot het toestaan van een crediet voor verbetering van de verlichting in de openbare u.l.o.school (1-317). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemmingaangenomen. 102. Voorstel tot vaststelling van een besluit tot begrotings wijziging ter dekking van de kosten van aankoop van lakens en slopen ten behoeve van de geëvacueerden (III-318). Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt, of het voor de ge meente bezwaarlijk is de evacué's de lakens en slopen te laten behouden. Deze mensen hebben al zeer veel verloren en zij gelooft niet, dat de uitkeringen uit het Rampenfonds voldoende zijn om daarvoor lakens en slopen aan te schaf fen. De VOORZITTER zegt, dat een dergelijke maatregel een onbillijkheid zou inhouden. De lakens en slopen zijn aangeschaft, omdat verschillende gastheren niet in staat waren de mensen daarvan te voorzien, al hadden zij wel een bed en dekens. Nu de gasten weggaan worden de lakens en slopen teruggegeven; de gasten worden volgens de normale regeling, die wel voldoende is, van lakens en slopen voor zien. Wat mevrouw Bungener wil zou ten gevolge hebben, dat degenen die hadden gelogeerd bij mensen die ze zelf niet hadden, wel lakens en slopen van de gemeente krijgen, en degenen die hadden gelogeerd bij mensen, die ze wel hadden, niet. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. - 103. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 236