21 Juli 1953 91 103- Vaststelling van een "besluit tot regeling van de rente percentages wegens opnamen en stortingen door het Gasbedrijf in rekening-courant over 1952 (IV-1512). hit besluit wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 104. Vaststelling van besluiten inzake gemeente-eigendommen t.w.ï a. aankoop van stroken grond ter verbreding van de Middel wijkstraat (V-1519); Mevrouw POLET-Musler vraagt, of men nog veel stukken nodig heeft. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat aan de rechterzijde, gerekend vanaf het Gemeentehuis, nog één stuk ligt dat de ge meente niet in handen kan krijgen. Dat zal wel moeten worden onteigend. Ten aanzien van het laatste gedeelte der woningen tegenover de Gouden Ploeg zijn onderhandelingen gaande, aange zien de oorspronkelijk toegezegde vergoeding niet voldoende is in verband met het feit, dat de Rijkswaterstaat de as van de weg naar links heeft verlegd en meer grond moet worden afge staan dan aanvankelijk de bedoeling was. De Rijkswaterstaat, waarmede besprekingen gaande zijn, ziet in voor de door zijn toedoen veroorzaakte hogere kosten te moeten opdraaien, maar eerst moet worden vastgesteld, wat die hogere kosten zijn. Dit punt is echter in behandeling. De heer KRUYFE vraagt, of hier sprake is van werkelijke schade of van onwil. De wethouder VAN ZADELHOPP moet eerlijk verklaren, dat voor hem als een paal boven water staat, dat degene die de ruïne gekocht heeft, zowel door het uitbreidingsplan als door het feit dat er geen bouwvolume voor industriële doeleinden meer aanwezig was, wel zwaar is gedupeerd. Bij het afstaan van de grond komt zowel een zekere onwil naar voren als het goed recht te trachten de waardevermindering van het perceel ver goed te krijgen. Het bij de laatste besprekingen naar voren gekomen bedrag is echter dermate hoog, dat daaraan niet valt te denken. De vraag, of werkelijk van waardevermindering sprake is, zal spreker niet eens beantwoorden, want dat kan men natuurlijk altijd naar voren brengen als men terrein aan de voorzijde verliest. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. (De heer A.P. Hilhorst komt, te 8 uur n.m.ter ver gadering b. verlenging huurovereenkomst met de Stichting Openlucht theater v-1521)5 De VOORZITTER deelt mede, dat het College het voorstel van de Financiële Commissie, de huur vast te stellen op 5» maar de huurtijd te beperken tot 1 September 1953, overneemt. Het zal de Raad bekend zijn, dat B&W nog altijd bezig zijn een definitieve vorm voor de exploitatie van het Openluchttheater te vinden. Daarvoor waren enkele gegevens nodig, die zij nog niet hebben gekregen. B&W hopen, dat dat spoedig het geval zal zijn, zodat aan de exploitatie, zoals die tot nu toe gevoerd wordt en die niet tot resultaten heeft geleid, een einde zal komen. Het besluit wordt daarop zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. - c-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 238