21 Juli 1953 92. cverkrijging van gronden voor verdergaande uitvoering van liet uitbreidingsplan Hartweg (V-1520); d. aankoop van grondgelegen nabij de Verlengde Schoolweg, van het R.K. Kerkbestuur te Soesterberg (V-1522). De beide besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 105. Voorstel tot onteigening ingevolge de Wederopbouwwet van gronden, gelegen nabij de Verlengde Schoolweg te Soester berg (V-519/1527) De heer BOER zegt, dat de uitvoerige toelichting hem ongeveer dezelfde indruk geeft als Soest zelf, name lijk soms die van een deftig heer, soms die van een grin nikende pias. Ook de deftige heer vindt men in het stuk; zelfs wordt het oer-oude voegwoord "wijl" gebruikt. De grinnikende pias komt aan het woord in de volgende zin snede; 11 dat hetgeen in 't Hout beweert in flagrante tegenspraak is met de feiten, al beseffen wij zeer wel, dat reclamant wellicht met schijn-manoeuvres zijn bewe ringen waar zal willen maken." Spreker houdt wel van een losse stijl; over die brede, ambtelijke stijl in staatsstukken is al menig af keurend woord gevallen. Hij wil echter slechts vragen, of deze uitspraak in overeenstemming is met het ambtelijk karakter, dat dit stuk overigens draagt. Het is immers mogelijk, dat wel de samenstellers van het stuk menen, dat het schijnmanoeuvres zijn, maar dat later zal blijken, dat de schijn bedriegt. In dat geval zou de geciteerde uit spraak niet in overeenstemming zijn met de waardigheid van het stuk. Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt, of als deze woningen klaar zijn, de woningen die thans door militairen zijn be zet vrij komen. De wethouder VAN ZADELHOFF onderschrijft ten dele de opmerking van de heer Boer. Ook in de Commissie voor het Grondbedrijf heeft hij al gezegd, dat hier en daar een te sterke bewering wordt geuit. Hij heeft daarvoor clementie gevraagd en, naar hij meent, verkregen. De VOORZITTER zegt, dat de woningen die voor mili tairen gebouwd worden, bestemd zijn voor die militairen, die in Soesterberg werkzaam zijn maar nog niet in Soest wonen en uit Maastricht en alle mogelijke plaatsen komen. Mevrouw BUNGENER-Odinot merkt op, dat er dus geen woningen door vrij komen. De VOORZITTER; Neen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 106. Voorstel tot aankoop van percelen grond nabij de Braamweg van J.H. Koster c.s. (V-1528). 107. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit dd. 26 Juni 1953, afd.IV, nr. 144-7, inzake verstrekking geldlening aan het St. Elisabeth's Gast- of Ziekenhuis te Amers foort en tot vaststelling van een nieuw besluit tot ver strekking van een geldlening (IV-320) Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 108. Rondvraag. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 240