-- 21 Juli 1953 94c een definitief gebouw zijn ontstaanSpreker is het met de heer Schaafsma eens, dat aan de constructie verschillende gebreken kleven. Ongetwijfeld zullen aan deze school meer onkosten komen dan aan een definitief gebouw, hoor ver schillende oorzaken heeft het lang geduurd voor het ge bouw er was. Het College heeft in overleg met de inspec teur gemeend een aantal dingen te moeten wijzigen en een limiet gesteld aan het aantal leerlingen om te voorkomen, dat de euvelen te groot worden. Bij een kleuterschool is de vloer veel belangrijker dan de hoogte van het vertrek, daar de kleuters het gevoel van gedruktheid minder sterk hebben dan volwassenen. Vloeroppervlak plus inhoud zijn voldoende om een aantal kleuters, dat de limiet niet overschrijdt, behoorlijk te herbergen. Alleen wanneer het schoolbestuur meer kinderen zou opnemen wordt de zaak moeilijker. Men heeft meer de ervaring opgedaan, dat een schoolbestuur gemakkelijker over het vergroten van het aantal leerlingen denkt dan met zijn geweten overeenstemt. Dan moet het College als politie-agent optreden en ingrijpen. Spreker hoopt, dat dit met dit schoolbestuur niet nodig is. De positie van de kleuterscholen is betrekkelijk onze ker. De Stat en-Generaal zijn voornemens een bepaald bedrag per leerling te geven, maar stellen bepaalde minimum eisen waaraan een schooltje moet voldoen. Hoe het zich in dit geval zal ontwikkelen, moet worden afgewacht. Wanneer op het ogenblik dezelfde situatie zich zou voordoen als in 1951, zou men ongetwijfeld anders over de aan de school te stellen eisen denken. Datzelfde maakt men echter mee met de woningbouw. Voor de kleuterscholen is elke redelijke huisvesting in elk geval beter dan de huidige, want de gemiddelde huisvesting in Soest is, hoewel niet slecht vergeleken bij die in vele andere plaatsen, toch niet ideaal. In de toekomt zal voor het daaraan bestede geld geprobeerd wor den een school van betere qualiteit te krijgen. De heer CLEMENS vreest met zijn opmerking achter de feiten aan te komen, want hij heeft haar ook gisteren in de Financiële Commissie ter sprake gebracht en de wet houder heeft haar vanmorgen doorgegeven. Het gaat om de hulpsecretarie in Soesterberg. Toen het verleden week zo hard regende is spreker opgebeld door de heer Luijf die hem vroeg, de hoorn aan zijn oor te houden. Spreker hoorde toen het water in de hulpsecretarie naar binnen stromen. Zes, zeven teilen stonden klaar om het op te vangen. Niet ten onrechte zegt men, dat men in de hulp secretarie zijn parapluie niet naar beneden behoeft te doen, want dat het er even hard regent als buiten. Een plan voor de bouw van een nieuwe hulpsecretarie is afgewezen; de mensen blijven zitten in een onhoudbare toe stand in een huis, dat eigenlijk onbewoonbaar is. De nieuwe eigenaar heeft het voor zichzelf gekocht en wacht met herstellen tot hij er zelf gaat wonen. Wanneer een eige naar bij een particuliere huurder zo optreedt, krijgt hij een aanschrijving het pand zo spoedig mogelijk te her stellen, want dat anders de gemeente het voor zijn rekening doet. - Nu -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 244