95. 21 Juli 1953 Nu echter de gemeente de huurder is, laat zij alles rustig zijn .gang gaan, terwijl mevrouw Luijf reeds een rheumatische aan doening heeft gekregen door het vocht. Spreker hoopt dat het pand, nu er over geschreven is, spoedig afdoend zal worden opgeknapt en spreekt er zijn afkeuring over uit, dat het niet eerder is geschied. De VOORZITTER zegt, dat het'in de bedoeling ligt de hulp secretarie en- de daarbij behorende woning naar elders over te brengen en het herstellen over te laten aan de eigenaar. Dat is vooral door oorzaken van financiële aard vertraagd, maar het ligt nog altijd in de bedoeling de oplossing in deze richting te zoeken. Zelfs al wordt er wat aan de woning verbeterd, de huidige oplossing is niet ideaal. Het blijft een noodoplossing. Daarom is de eigenaar niet eerder aangeschreven de nodige ver beteringen aan te brengen. De aanschrijving is echter kort ge legen uitgegaan. Ondertussen is het voor de bewoners wel een heel verdrietige geschiedenis. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit vraagt of het juist is, dat de Burgemeester van Soest geen uitnodiging heeft gehad voor de militaire vliegfeesten in Soesterberg. Tijdens de vliegfees- ten is zijn naam door de radio afgeroepen. Voorts vraagt zij wat deze feesten aan v ermakelijkheidsbe- lasting voor de gemeente hebben opgebracht. De VOORZITTER zegt dat de Burgemeester een uitnodiging voor de vliegfeesten heeft gehad. Hij is omgeroepen, omdat men hem zocht in verband met een telegram, terwijl hij niet op zijn plaats zat in de ereloge. Voor deze feesten is vrijstelling van vermakelijkheids belasting gegeven,* omdat de opbrengst ten goede komt aan de diverse militaire fondsen, zoals bij voorbeeld het van Weerden Poelman- en het Karei Doormanfonds. Mevrouw BUNGENER-Odinot betreurt, dat, waatr het bestuur van het kleuterschooltje zoveel moeite heeft gedaan om de zaak voor elkaar te krijgen, niet namens het College bij de opening is gesproken. Zij had zeker verwacht, dat de wethouder van onderwijs het bestuur zou feliciteren. Nu dit niet is ge beurd vindt zij het jammer, dit, om de wethouder het werk niet uit handen te nemen, niet zelf te hebben gedaan, zoals was gevraagd. Voorts vraagt zij zo mogelijk de laatste raadsvergadering die zij zal bijwonen te houden in de laatste week van Augustus, daar zij voordien veertien dagen naar Roemenië gaat op uit nodiging van de Roemeense vrouwenbeweging. Mocht zij de laatste raadsvergadering niet kunnen bijwonen, dan weet men daarvan de reden. De wethouder DE HAAN kan zich de verwondering van mevrouw Bungener begrijpen. Ook hij was verwonderd. Blijkbaar door een misverstand werd de bijeenkomst door de Voorzitter gesloten voor dat sprgker, die het woord had gevraagd, dit had kunnen voeren, waarna deze, die geen ruzie wilde hebben, volgzaam is meege gaan naar het schooltje. Hij heeft dus aan zijn goede bedoelingen geen gevolg kunnen geven. Hierna sluit de VOORZITTER, te 8.30 uur n.m.de ver gadering Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 25 Augustus 1953. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 246