Nr. 7. 25 Aug. 1953 96. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Dinsdag 25 Augustus 1953, des namiddags te 7.15 uur VOORZITTER: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.J.J.M. Eesten. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, P. Boer, mevrouw Th.J. Bungener-OdinotH.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R„ Hilhorst, G-. Kruyff, mevrouw S.G-. Landweer- de Visser, mevrouw S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, C.J. Schaddelee, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiev/it, M.M. van Wely, A.Avan V/inden, W.G-. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gehedsformule Vervolgens stelt hij, in afwijking van de agenda, het eerst aan de orde: 109= Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde raadslid de heer Dr. D.J.P. Oranje. De VOORZITTER verzoekt mevrouw Van der Swan-de Kiewit,. de heer Kruyff en de heer Schimmel de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief te vormen en schorst de vergaderingten einde de commissie in de gelegenheid te stellen haar werkzaam heden te vervullen. Na heropening der vergadering deelt de heer KRUYEP mede, dat de commissie de geloofsbrief heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de heer Dr. D.J.P. Oranje toe te laten als lid van de Raad. De VOORZITTER dankt de leden van de commissie voor de verrichte werkzaamheden. 110. Vaststelling van de notulen der vergaderingen dd. 26 Juni en 21 Juli 1953. De notulen dezer beide vergaderingen worden zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 111. Ingekomen stukken. a. schrijven-van de P.U.E.M. inzake spanning electrische stroom met voorstel van B&W dit voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw LANDWEER-de Visser merkt op, dat de spanning op te laag niveau, die door de P.U.E.M. wordt toegegeven, volgens deze brief voor de afnemers niet duurder zou uitkomen. Een strijkijzer had echter veel meer tijd nodig dan bij de spanning, waarop de deelnemers recht hebben. Spreekster is technisch niet geschoold en kan daarom niet beoordelen, of de in de brief aan de schrijver van het artikel in de Soester Courant, de heer Koppen, gewijde woorden juist zijn. Daarom vraagt zij, of de heer Koppen, die op het ogen blik op reis is, na zijn terugkomst kennis kan nemen van de brief van de P.U.E.M. De VOORZITTER meent, dat daartegen in het geheel geen bezwaar is. - Het - i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 248